00618-1PHP infoBoard V.7 Plus
การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561(สำหรับโรงเรียน)


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
Admin : admin admin   [แก้ไข]
31/07/2018 - 07:17

- แก้ไขล่าสุด
31/07/2018 - 07:19


 


[ Attach xlsx File ]

บัญชีสรุปรายละเอียดผู้บริหารสถานศึกษา ที่ขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา (ย้ายกรณีปกติ) และ บัญชีสรุปรายละเอียดผู้บริหารสถานศึกษา ที่ขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา (ย้ายกรณีปกติ)
Admin : admin admin   [แก้ไข]
31/07/2018 - 07:18

00618-1 No. 1


หน้า : 1