00613-1PHP infoBoard V.7 Plus
แนวทางการตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
Admin : admin admin   [แก้ไข]
31/05/2018 - 08:41

 

หน้า : 1