00578-1PHP infoBoard V.7 Plus
ขยายเวลาการตรวจสอบนักเรียนระหว่างสังกัดในระบบ Data Management Center


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง  ขยายเวลาการตรวจสอบนักเรียนระหว่างสังกัดในระบบ Data Management Center

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
Admin : admin admin   [แก้ไข]
16/03/2017 - 13:52

 

หน้า : 1