00568-1PHP infoBoard V.7 Plus
การส่งคาร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(สพป./สพม.)


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา /ประถมศึกษา ทุกเขต
Admin : admin admin   [แก้ไข]
5/01/2017 - 07:32

- แก้ไขล่าสุด
5/01/2017 - 07:33


 

หน้า : 1