00413-1PHP infoBoard V.7 Plus
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำค่ายสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนและการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานประชาคมอาเซียน


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำค่ายสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนและการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานประชาคมอาเซียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ บางกะปิ มัธยมวัดบึงทองหลาง เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ราชดำริ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มัธยมวัดหนองจอก นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ และศรีพฤฒา
Admin : admin admin   [แก้ไข]
27/03/2015 - 08:28

 

หน้า : 1