00403-1PHP infoBoard V.7 Plus
การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (สพป.)


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (รายชื่อตามแนบ)
Admin : admin admin   [แก้ไข]
16/03/2015 - 09:07

- แก้ไขล่าสุด
18/03/2015 - 09:46


 


pdf [ Attach pdf File ]

กำหนดการการประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ


Admin : admin admin   [แก้ไข]
16/03/2015 - 11:30

00403-1 No. 1


หน้า : 1