00402-1PHP infoBoard V.7 Plus
การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (สพม.)


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (รายชื่อตามแนบ)
Admin : admin admin   [แก้ไข]
16/03/2015 - 09:06

- แก้ไขล่าสุด
16/03/2015 - 14:08


 


pdf [ Attach pdf File ]

กำหนดการการประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ


Admin : admin admin   [แก้ไข]
16/03/2015 - 11:29

00402-1 No. 1


หน้า : 1