00401-1PHP infoBoard V.7 Plus
รายงานการจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ๕,๒๙๐ อัตรา


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง รายงานการจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ๕,๒๙๐ อัตรา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , พระโขนงพิทยาลัย , นนทรีวิทยา , กุนนทีรุทธารามวิทยาคม , วัดสุทธิวราราม , ยานนาเวศวิทยาคม , สตรีศรีสุริโยทัย , ปทุมคงคา , สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ , มัธยมวัดธาตุทอง , สิริรัตนาธร , สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ , เทพลีลา , บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ , เทพศิรินทร์ร่มเกล้า , เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา , สารวิทยา , ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง , บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) , นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย , เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ และเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
Admin : admin admin   [แก้ไข]
13/03/2015 - 14:47

 

หน้า : 1