00367-1PHP infoBoard V.7 Plus
การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
Admin : admin admin   [แก้ไข]
2/02/2015 - 13:15

 

หน้า : 1