00364-1PHP infoBoard V.7 Plus
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนตามความถนัดทั่วไปแบบการคิดเชื่อมโยง


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนตามความถนัดทั่วไปแบบการคิดเชื่อมโยง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
Admin : admin admin   [แก้ไข]
30/01/2015 - 16:25

 

หน้า : 1