00308-1PHP infoBoard V.7 Plus
อบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556


pdf [ Attach pdf File ]

เรื่อง อบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด
Admin : admin admin   [แก้ไข]
18/11/2014 - 15:32

 

หน้า : 1