ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
Downloadเอกสาร/ไฟล์ต่างๆกลุ่ม  
 
00171ข้อกำหนดและขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ สพม.2 www.secondary2.obec.go.th admin [ 14/06/2018 - 16:41 - ดู 5 - ตอบ 0 ] [ย้อนหลัง 4 วัน]
00170แบบติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 14/06/2018 - 09:32 - ดู 4 - ตอบ 0 ] [ย้อนหลัง 4 วัน]
00169คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา admin [ 6/06/2018 - 13:37 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00168คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย admin [ 6/06/2018 - 13:36 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00167รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 30/05/2018 - 15:41 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00166ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 2/2561 admin [ 21/05/2018 - 15:50 - ดู 37 - ตอบ 1 ]
00165ข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1 -2) admin [ 17/05/2018 - 06:44 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00164แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 9/05/2018 - 10:03 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00163ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีึักษา เขต 2 admin [ 1/05/2018 - 16:10 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00162แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 4/04/2018 - 07:56 - ดู 36 - ตอบ 0 ]
00161แนวทางการดำเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ admin [ 2/04/2018 - 09:34 - ดู 38 - ตอบ 0 ]
00160แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 26/02/2018 - 12:51 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00159คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 20/02/2018 - 13:04 - ดู 53 hot : 53 - ตอบ 0 ]
00158รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 admin [ 26/01/2018 - 08:46 - ดู 121 hot : 121 - ตอบ 0 ]
00157คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop admin [ 18/01/2018 - 07:11 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00156เอกสาร Download กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ admin [ 17/11/2017 - 14:16 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00155แบบติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Comunity)สู่สถานศึกษา admin [ 7/09/2017 - 12:22 - ดู 158 hot : 158 - ตอบ 0 ]
00154เอกสารใบงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ปีการศึกษา 2560 admin [ 7/09/2017 - 10:06 - ดู 61 hot : 61 - ตอบ 0 ]
00153ข้อมูลการสมัครเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 admin [ 4/08/2017 - 10:09 - ดู 185 hot : 185 - ตอบ 0 ]
00152แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560- 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 1/08/2017 - 06:52 - ดู 143 hot : 143 - ตอบ 0 ]
00151คู่มือการแข่งขันฟุตบอล ปี 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 31/07/2017 - 13:15 - ดู 43 - ตอบ 0 ]
00150การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 admin [ 27/07/2017 - 09:48 - ดู 587 hot : 587 - ตอบ 0 ]
00149เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA ฉบับปรับใหม่ (ภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน 2560) admin [ 23/06/2017 - 08:57 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 0 ]
00148ตัวอย่างแบบรายงานประเมินรู้เรื่องการอ่านสำหรับ ม.1 - 3 (PISA) ปี 2560 admin [ 19/06/2017 - 07:28 - ดู 49 - ตอบ 0 ]
00147รายงานการพัฒนาครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียนในสังกัด สพม.2 โดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง “การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน” admin [ 6/06/2017 - 10:15 - ดู 47 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2