ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
Downloadเอกสาร/ไฟล์ต่างๆกลุ่ม  
 
00182สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 5/10/2018 - 13:26 - ดู 179 hot : 179 - ตอบ 0 ]
00181คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ฉบับแก้ไข) admin [ 23/08/2018 - 15:08 - ดู 587 hot : 587 - ตอบ 0 ]
00180การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 admin [ 20/08/2018 - 09:41 - ดู 240 hot : 240 - ตอบ 2 ]
00179คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา admin [ 31/07/2018 - 09:49 - ดู 106 hot : 106 - ตอบ 0 ]
00178คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย admin [ 31/07/2018 - 09:48 - ดู 55 hot : 55 - ตอบ 0 ]
00177รายงานการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวินัย คุณธรรม ของรองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 5/07/2018 - 14:16 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
00176รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 admin [ 4/07/2018 - 16:31 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00175วีดิทัศน์สรุปกิจกรรมวันที่ 24 มิ.ย. 2561 "งานเด่น เน้นหรรษา พัฒนา สพม. 2 สู่ Thailand 4.0" ณ จังหวัดกาญจนบุรี admin [ 27/06/2018 - 16:32 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00174รายงานการติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 admin [ 26/06/2018 - 13:27 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00173แผนผังการปฏิบัติงานการให้บริการ (one stop service) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 26/06/2018 - 13:22 - ดู 33 - ตอบ 0 ]
00172มาตรการ และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง admin [ 23/06/2018 - 14:54 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00171ข้อกำหนดและขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ สพม.2 www.secondary2.obec.go.th admin [ 14/06/2018 - 16:41 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00170แบบติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 14/06/2018 - 09:32 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00169คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา admin [ 6/06/2018 - 13:37 - ดู 47 - ตอบ 0 ]
00168คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย admin [ 6/06/2018 - 13:36 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00167รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 30/05/2018 - 15:41 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00166ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 2/2561 admin [ 21/05/2018 - 15:50 - ดู 93 hot : 93 - ตอบ 1 ]
00165ข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1 -2) admin [ 17/05/2018 - 06:44 - ดู 217 hot : 217 - ตอบ 0 ]
00164แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 9/05/2018 - 10:03 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
00163ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 1/05/2018 - 16:10 - ดู 146 hot : 146 - ตอบ 0 ]
00162แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 4/04/2018 - 07:56 - ดู 50 - ตอบ 0 ]
00161แนวทางการดำเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ admin [ 2/04/2018 - 09:34 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00160แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 26/02/2018 - 12:51 - ดู 361 hot : 361 - ตอบ 0 ]
00159คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 20/02/2018 - 13:04 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00158รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 admin [ 26/01/2018 - 08:46 - ดู 256 hot : 256 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2