ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างสพม.2 และโรงเรียนในสังกัดกลุ่ม  
 
00499(ร่าง) ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์สำนักงาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 8/10/2018 - 16:04 - ดู 37 - ตอบ 0 ]
00498ร่างขอบเขตของงาน โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ admin [ 4/10/2018 - 13:24 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00497ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 4/10/2018 - 10:02 - ดู 15 - ตอบ 0 ]
00496ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 20/09/2018 - 13:17 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00495ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ Variable speed/Inverter พร้อมติดตั้งปรับเปลี่ยนของเดิมในโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานครฯ admin [ 4/09/2018 - 16:44 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00494(ร่าง) ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พร้อมติดตั้งปรับเปลี่ยนของเดิมในโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญฯ admin [ 29/08/2018 - 18:19 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00493ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน งบประมาณปี พ.ศ. 2560 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 23/08/2018 - 14:54 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00492ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 17/08/2018 - 14:33 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00491ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดค่ายฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ สำหรับนักเรียน EP ชั้น ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 10/08/2018 - 10:08 - ดู 36 - ตอบ 0 ]
00490ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) admin [ 26/07/2018 - 13:08 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00489ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 17/07/2018 - 16:26 - ดู 37 - ตอบ 0 ]
00488ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ในการไปทัศนศึกษาประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 13/07/2018 - 08:31 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00487ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ในการไปทัศนศึกษาประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 11/07/2018 - 15:26 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00486ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 6/07/2018 - 14:06 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00485สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 21/06/2018 - 14:38 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00484ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่อบรมครูแกนนำสอนภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง admin [ 21/06/2018 - 10:57 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00483ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 16-20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง admin [ 21/06/2018 - 10:56 - ดู 19 - ตอบ 0 ]
00482ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม 3 ชั้น 1 (อัคคีภัย) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) admin [ 21/06/2018 - 10:53 - ดู 12 - ตอบ 0 ]
00481ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) admin [ 21/06/2018 - 10:45 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00480เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม 3 ชั้น 1 (อัคคีภัย) ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 24/05/2018 - 09:44 - ดู 39 - ตอบ 0 ]
00479การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) admin [ 18/05/2018 - 16:05 - ดู 38 - ตอบ 0 ]
00478ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 11/05/2018 - 10:16 - ดู 37 - ตอบ 0 ]
00477ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 30/04/2018 - 14:49 - ดู 29 - ตอบ 0 ]
00476ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง ผลการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ admin [ 27/03/2018 - 07:33 - ดู 45 - ตอบ 0 ]
00475ร่างประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 27/03/2018 - 07:32 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2