ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างสพม.2 และโรงเรียนในสังกัดกลุ่ม  
 
00480เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม 3 ชั้น 1 (อัคคีภัย) ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 24/05/2018 - 09:44 - ดู 10 - ตอบ 0 ]
00479การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) admin [ 18/05/2018 - 16:05 - ดู 15 - ตอบ 0 ]
00478ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 11/05/2018 - 10:16 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00477ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ. 2561 admin [ 30/04/2018 - 14:49 - ดู 16 - ตอบ 0 ]
00476ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง ผลการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ admin [ 27/03/2018 - 07:33 - ดู 32 - ตอบ 0 ]
00475ร่างประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 27/03/2018 - 07:32 - ดู 32 - ตอบ 0 ]
00474ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน 3-4 จำนวน 114 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 27/03/2018 - 07:29 - ดู 28 - ตอบ 0 ]
00473ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 13/03/2018 - 13:18 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
00472ร่างประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน 3-4 จำนวน 114 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 7/03/2018 - 14:54 - ดู 28 - ตอบ 0 ]
00471ร่างประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 7/03/2018 - 14:53 - ดู 31 - ตอบ 0 ]
00470ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ admin [ 2/03/2018 - 10:39 - ดู 42 - ตอบ 0 ]
00469ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา ๒ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก admin [ 2/02/2018 - 13:35 - ดู 28 - ตอบ 0 ]
00468ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน (อาคาร 6 ) โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ admin [ 19/01/2018 - 12:39 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00467เสนอผลการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 17/01/2018 - 12:19 - ดู 44 - ตอบ 3 ]
00466ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา ๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ admin [ 12/01/2018 - 15:04 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00465ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา ๒ เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก admin [ 12/01/2018 - 10:13 - ดู 34 - ตอบ 0 ]
00464ประกาศโรงเรียนเทพลีลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) admin [ 21/12/2017 - 09:48 - ดู 24 - ตอบ 0 ]
00463ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 14/12/2017 - 08:01 - ดู 27 - ตอบ 0 ]
00462ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร 13 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 13/12/2017 - 14:09 - ดู 21 - ตอบ 0 ]
00461ประกาศโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 8/12/2017 - 16:27 - ดู 26 - ตอบ 0 ]
00460ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงอาหารและอาคารชั่วคราว โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง admin [ 6/12/2017 - 12:11 - ดู 51 - ตอบ 0 ]
00459ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาค่ายฝึกประสบการณ์ในประเทศ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก admin [ 17/11/2017 - 15:17 - ดู 22 - ตอบ 0 ]
00458ประกาศโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง อาคาร 4 ชั้น 2, 3และ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 17/11/2017 - 08:29 - ดู 32 - ตอบ 0 ]
00457ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ admin [ 8/11/2017 - 12:43 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00456ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เรื่อง ประกสดราคาจ้างเหมาบริการยามรักาาความปลอดภัย ประจำปีการศึกาา 2561 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 17/10/2017 - 09:06 - ดู 46 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2