ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00423ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ admin [ 8/04/2015 - 15:01 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00422ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบระดับประเทศ) admin [ 8/04/2015 - 14:58 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00421โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม admin [ 7/04/2015 - 13:20 - ดู 209 hot : 209 - ตอบ 0 ]
00420ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ admin [ 3/04/2015 - 13:10 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
00419ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา admin [ 2/04/2015 - 15:46 - ดู 144 hot : 144 - ตอบ 0 ]
00418การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557 admin [ 2/04/2015 - 09:01 - ดู 149 hot : 149 - ตอบ 0 ]
00417ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 admin [ 1/04/2015 - 09:19 - ดู 200 hot : 200 - ตอบ 0 ]
00416เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 admin [ 27/03/2015 - 15:48 - ดู 157 hot : 157 - ตอบ 0 ]
00415โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 " สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง admin [ 27/03/2015 - 13:47 - ดู 280 hot : 280 - ตอบ 0 ]
00414โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 27/03/2015 - 13:46 - ดู 170 hot : 170 - ตอบ 0 ]
00413การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำค่ายสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนและการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานประชาคมอาเซียน admin [ 27/03/2015 - 08:28 - ดู 339 hot : 339 - ตอบ 0 ]
00412การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) admin [ 24/03/2015 - 12:41 - ดู 167 hot : 167 - ตอบ 0 ]
00411การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ admin [ 23/03/2015 - 11:10 - ดู 243 hot : 243 - ตอบ 0 ]
00410การคัดเลือกเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 23/03/2015 - 11:10 - ดู 183 hot : 183 - ตอบ 0 ]
00409การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 23/03/2015 - 11:09 - ดู 87 hot : 87 - ตอบ 0 ]
00408การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำค่ายสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอาเซียนและการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานประชาคมอาเซียน admin [ 18/03/2015 - 14:48 - ดู 248 hot : 248 - ตอบ 0 ]
00406การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 17/03/2015 - 14:16 - ดู 691 hot : 691 - ตอบ 0 ]
00405การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 admin [ 17/03/2015 - 14:16 - ดู 149 hot : 149 - ตอบ 0 ]
00404การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา admin [ 17/03/2015 - 10:05 - ดู 352 hot : 352 - ตอบ 0 ]
00403การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (สพป.) admin [ 16/03/2015 - 09:07 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 1 ]
00402การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (สพม.) admin [ 16/03/2015 - 09:06 - ดู 182 hot : 182 - ตอบ 1 ]
00401รายงานการจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ๕,๒๙๐ อัตรา admin [ 13/03/2015 - 14:47 - ดู 239 hot : 239 - ตอบ 0 ]
00400กรอกแบบสอบถาม ความพร้อมพื้นฐานด้าน ICT และอีเลิร์นนิง admin [ 13/03/2015 - 14:16 - ดู 118 hot : 118 - ตอบ 0 ]
00399ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 12/03/2015 - 15:48 - ดู 164 hot : 164 - ตอบ 0 ]
00398การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558 admin [ 12/03/2015 - 11:17 - ดู 153 hot : 153 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2