ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00413การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำค่ายสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนและการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานประชาคมอาเซียน admin [ 27/03/2015 - 08:28 - ดู 324 hot : 324 - ตอบ 0 ]
00412การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) admin [ 24/03/2015 - 12:41 - ดู 153 hot : 153 - ตอบ 0 ]
00411การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ admin [ 23/03/2015 - 11:10 - ดู 228 hot : 228 - ตอบ 0 ]
00410การคัดเลือกเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 23/03/2015 - 11:10 - ดู 170 hot : 170 - ตอบ 0 ]
00409การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 23/03/2015 - 11:09 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00408การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำค่ายสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอาเซียนและการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานประชาคมอาเซียน admin [ 18/03/2015 - 14:48 - ดู 238 hot : 238 - ตอบ 0 ]
00406การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 17/03/2015 - 14:16 - ดู 682 hot : 682 - ตอบ 0 ]
00405การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 admin [ 17/03/2015 - 14:16 - ดู 136 hot : 136 - ตอบ 0 ]
00404การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา admin [ 17/03/2015 - 10:05 - ดู 347 hot : 347 - ตอบ 0 ]
00403การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (สพป.) admin [ 16/03/2015 - 09:07 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 1 ]
00402การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (สพม.) admin [ 16/03/2015 - 09:06 - ดู 169 hot : 169 - ตอบ 1 ]
00401รายงานการจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ๕,๒๙๐ อัตรา admin [ 13/03/2015 - 14:47 - ดู 227 hot : 227 - ตอบ 0 ]
00400กรอกแบบสอบถาม ความพร้อมพื้นฐานด้าน ICT และอีเลิร์นนิง admin [ 13/03/2015 - 14:16 - ดู 105 hot : 105 - ตอบ 0 ]
00399ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 12/03/2015 - 15:48 - ดู 159 hot : 159 - ตอบ 0 ]
00398การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558 admin [ 12/03/2015 - 11:17 - ดู 145 hot : 145 - ตอบ 0 ]
00397การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 12/03/2015 - 11:15 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00396หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู admin [ 12/03/2015 - 11:15 - ดู 252 hot : 252 - ตอบ 0 ]
00395การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา admin [ 11/03/2015 - 10:30 - ดู 102 hot : 102 - ตอบ 0 ]
00394การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557 admin [ 6/03/2015 - 16:48 - ดู 197 hot : 197 - ตอบ 1 ]
00393สำรวจสภาพการใช้งานและความพร้อมของโรงเรียนโครงการไร้พรมแดนและ e-classroom admin [ 5/03/2015 - 14:52 - ดู 169 hot : 169 - ตอบ 0 ]
00392การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) (ด่วนที่สุด) admin [ 5/03/2015 - 09:28 - ดู 496 hot : 496 - ตอบ 0 ]
00391การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา (ด่วนที่สุด) admin [ 5/03/2015 - 09:28 - ดู 160 hot : 160 - ตอบ 0 ]
00390ผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ admin [ 2/03/2015 - 16:01 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 2 ]
00389สำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา admin [ 2/03/2015 - 15:42 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 1 ]
00388โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 admin [ 2/03/2015 - 14:18 - ดู 242 hot : 242 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2