ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00423ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ admin [ 8/04/2015 - 15:01 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00422ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบระดับประเทศ) admin [ 8/04/2015 - 14:58 - ดู 120 hot : 120 - ตอบ 0 ]
00421โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม admin [ 7/04/2015 - 13:20 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00420ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ admin [ 3/04/2015 - 13:10 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00419ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา admin [ 2/04/2015 - 15:46 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0 ]
00418การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557 admin [ 2/04/2015 - 09:01 - ดู 145 hot : 145 - ตอบ 0 ]
00417ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 admin [ 1/04/2015 - 09:19 - ดู 192 hot : 192 - ตอบ 0 ]
00416เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 admin [ 27/03/2015 - 15:48 - ดู 156 hot : 156 - ตอบ 0 ]
00415โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 " สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง admin [ 27/03/2015 - 13:47 - ดู 271 hot : 271 - ตอบ 0 ]
00414โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 27/03/2015 - 13:46 - ดู 165 hot : 165 - ตอบ 0 ]
00413การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำค่ายสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอาเซี่ยนและการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานประชาคมอาเซียน admin [ 27/03/2015 - 08:28 - ดู 331 hot : 331 - ตอบ 0 ]
00412การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) admin [ 24/03/2015 - 12:41 - ดู 158 hot : 158 - ตอบ 0 ]
00411การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ admin [ 23/03/2015 - 11:10 - ดู 238 hot : 238 - ตอบ 0 ]
00410การคัดเลือกเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 23/03/2015 - 11:10 - ดู 180 hot : 180 - ตอบ 0 ]
00409การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 23/03/2015 - 11:09 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
00408การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำค่ายสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอาเซียนและการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานประชาคมอาเซียน admin [ 18/03/2015 - 14:48 - ดู 241 hot : 241 - ตอบ 0 ]
00406การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 17/03/2015 - 14:16 - ดู 687 hot : 687 - ตอบ 0 ]
00405การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 admin [ 17/03/2015 - 14:16 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00404การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา admin [ 17/03/2015 - 10:05 - ดู 349 hot : 349 - ตอบ 0 ]
00403การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (สพป.) admin [ 16/03/2015 - 09:07 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 1 ]
00402การประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (สพม.) admin [ 16/03/2015 - 09:06 - ดู 171 hot : 171 - ตอบ 1 ]
00401รายงานการจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ๕,๒๙๐ อัตรา admin [ 13/03/2015 - 14:47 - ดู 232 hot : 232 - ตอบ 0 ]
00400กรอกแบบสอบถาม ความพร้อมพื้นฐานด้าน ICT และอีเลิร์นนิง admin [ 13/03/2015 - 14:16 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00399ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 12/03/2015 - 15:48 - ดู 163 hot : 163 - ตอบ 0 ]
00398การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี 2558 admin [ 12/03/2015 - 11:17 - ดู 149 hot : 149 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2