ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00474สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 4/06/2015 - 15:33 - ดู 448 hot : 448 - ตอบ 0 ]
00473เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 4/06/2015 - 10:09 - ดู 164 hot : 164 - ตอบ 0 ]
00472โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ admin [ 4/06/2015 - 10:07 - ดู 188 hot : 188 - ตอบ 0 ]
00471หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน admin [ 4/06/2015 - 09:56 - ดู 205 hot : 205 - ตอบ 1 ]
00470โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารศึกษาสู่สากล(Professional Development) admin [ 3/06/2015 - 15:51 - ดู 259 hot : 259 - ตอบ 0 ]
00469ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเครือข่ายครูเพื่อดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา admin [ 3/06/2015 - 10:04 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00468ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 3/06/2015 - 09:58 - ดู 134 hot : 134 - ตอบ 0 ]
00467การอบรมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Collaborative Problem Solving) เน้นประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวัน admin [ 2/06/2015 - 14:05 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00466ยกเลิกคำสั่ง admin [ 27/05/2015 - 13:40 - ดู 185 hot : 185 - ตอบ 0 ]
00465การจัดทำคำรับรองตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 26/05/2015 - 12:29 - ดู 294 hot : 294 - ตอบ 0 ]
00464การประชุมชี้แจงการดำเนินงานทิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 26/05/2015 - 08:17 - ดู 221 hot : 221 - ตอบ 0 ]
00463การรายงานผลการดำเนินงานการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557 admin [ 25/05/2015 - 14:16 - ดู 174 hot : 174 - ตอบ 0 ]
00462เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 admin [ 22/05/2015 - 14:55 - ดู 109 hot : 109 - ตอบ 0 ]
00461การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา admin [ 20/05/2015 - 15:47 - ดู 223 hot : 223 - ตอบ 0 ]
00460ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนยอดนิยมเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ admin [ 20/05/2015 - 14:22 - ดู 177 hot : 177 - ตอบ 0 ]
00459การตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 19/05/2015 - 10:23 - ดู 240 hot : 240 - ตอบ 0 ]
00458การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2558 เทอม 1 admin [ 19/05/2015 - 09:01 - ดู 208 hot : 208 - ตอบ 1 ]
00457การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 14/05/2015 - 16:49 - ดู 217 hot : 217 - ตอบ 0 ]
00456การเผยแพร่เอกสาร ASEAN Curriculum Sourcebook เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนฯ admin [ 14/05/2015 - 16:06 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00455การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ admin [ 14/05/2015 - 15:18 - ดู 318 hot : 318 - ตอบ 0 ]
00454ประชาสัมพันธ์"โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" ครั้งที่ 2 admin [ 12/05/2015 - 14:03 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00453การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" admin [ 12/05/2015 - 13:45 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00452การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558 admin [ 12/05/2015 - 13:45 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00451การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ ๒ admin [ 12/05/2015 - 09:41 - ดู 123 hot : 123 - ตอบ 0 ]
00450ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค. admin [ 11/05/2015 - 10:35 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2