ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00464การประชุมชี้แจงการดำเนินงานทิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 26/05/2015 - 08:17 - ดู 218 hot : 218 - ตอบ 0 ]
00463การรายงานผลการดำเนินงานการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557 admin [ 25/05/2015 - 14:16 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00462เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 admin [ 22/05/2015 - 14:55 - ดู 96 hot : 96 - ตอบ 0 ]
00461การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา admin [ 20/05/2015 - 15:47 - ดู 214 hot : 214 - ตอบ 0 ]
00460ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนยอดนิยมเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ admin [ 20/05/2015 - 14:22 - ดู 165 hot : 165 - ตอบ 0 ]
00459การตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 19/05/2015 - 10:23 - ดู 222 hot : 222 - ตอบ 0 ]
00458การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2558 เทอม 1 admin [ 19/05/2015 - 09:01 - ดู 198 hot : 198 - ตอบ 1 ]
00457การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 14/05/2015 - 16:49 - ดู 206 hot : 206 - ตอบ 0 ]
00456การเผยแพร่เอกสาร ASEAN Curriculum Sourcebook เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนฯ admin [ 14/05/2015 - 16:06 - ดู 146 hot : 146 - ตอบ 0 ]
00455การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ admin [ 14/05/2015 - 15:18 - ดู 298 hot : 298 - ตอบ 0 ]
00454ประชาสัมพันธ์"โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" ครั้งที่ 2 admin [ 12/05/2015 - 14:03 - ดู 91 hot : 91 - ตอบ 0 ]
00453การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" admin [ 12/05/2015 - 13:45 - ดู 118 hot : 118 - ตอบ 0 ]
00452การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558 admin [ 12/05/2015 - 13:45 - ดู 61 hot : 61 - ตอบ 0 ]
00451การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ ๒ admin [ 12/05/2015 - 09:41 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00450ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค. admin [ 11/05/2015 - 10:35 - ดู 87 hot : 87 - ตอบ 0 ]
00449ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม admin [ 8/05/2015 - 15:01 - ดู 250 hot : 250 - ตอบ 0 ]
00448เชิญประชุม admin [ 8/05/2015 - 14:33 - ดู 240 hot : 240 - ตอบ 0 ]
00447 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2558 admin [ 7/05/2015 - 07:13 - ดู 154 hot : 154 - ตอบ 0 ]
00446โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 1/05/2015 - 15:01 - ดู 150 hot : 150 - ตอบ 0 ]
00445การทดสอบแปลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากโปรแกรม Student51 เข้าสู่ระบบ DMC admin [ 1/05/2015 - 14:43 - ดู 154 hot : 154 - ตอบ 0 ]
00444โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 admin [ 1/05/2015 - 13:56 - ดู 122 hot : 122 - ตอบ 0 ]
00443การประชุมเชิงปฏิบัติการ 100 เรื่องการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถาบันสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต admin [ 1/05/2015 - 11:53 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00442การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการใช้ชุดเครื่องมือ OBECQA การประเมิน และการเขียนรายงานตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ admin [ 1/05/2015 - 11:52 - ดู 197 hot : 197 - ตอบ 0 ]
00441ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา admin [ 30/04/2015 - 09:29 - ดู 93 hot : 93 - ตอบ 0 ]
00440การประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2558 admin [ 28/04/2015 - 15:20 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2