ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00440การประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2558 admin [ 28/04/2015 - 15:20 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00439การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ม.ป.ช., ม.ว.ม. และป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๗ admin [ 28/04/2015 - 14:58 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00438การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ ๒ admin [ 28/04/2015 - 09:35 - ดู 86 hot : 86 - ตอบ 0 ]
00437 การประชุมวิชาการนานาชาติ : ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียน ด้านภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี admin [ 28/04/2015 - 09:03 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00436โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม admin [ 28/04/2015 - 09:02 - ดู 87 hot : 87 - ตอบ 0 ]
00435แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย admin [ 27/04/2015 - 13:32 - ดู 89 hot : 89 - ตอบ 0 ]
00434นโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม admin [ 27/04/2015 - 10:30 - ดู 85 hot : 85 - ตอบ 0 ]
00433โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด admin [ 23/04/2015 - 14:41 - ดู 112 hot : 112 - ตอบ 0 ]
00432การส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) ของสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘ admin [ 21/04/2015 - 11:02 - ดู 194 hot : 194 - ตอบ 0 ]
00431ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ admin [ 21/04/2015 - 09:58 - ดู 143 hot : 143 - ตอบ 0 ]
00430หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 17/04/2015 - 14:12 - ดู 289 hot : 289 - ตอบ 0 ]
00429การขยายเวลาการคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 admin [ 16/04/2015 - 15:35 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00428การแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 16/04/2015 - 15:34 - ดู 103 hot : 103 - ตอบ 0 ]
00427การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลระหว่างหน่วยงาน admin [ 16/04/2015 - 10:52 - ดู 446 hot : 446 - ตอบ 1 ]
00426ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" ครั้งที่ ๒ admin [ 10/04/2015 - 11:39 - ดู 60 hot : 60 - ตอบ 0 ]
00425ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 10/04/2015 - 09:41 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00423ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ admin [ 8/04/2015 - 15:01 - ดู 93 hot : 93 - ตอบ 0 ]
00422ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (รอบระดับประเทศ) admin [ 8/04/2015 - 14:58 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00421โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม admin [ 7/04/2015 - 13:20 - ดู 86 hot : 86 - ตอบ 0 ]
00420ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ admin [ 3/04/2015 - 13:10 - ดู 115 hot : 115 - ตอบ 0 ]
00419ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา admin [ 2/04/2015 - 15:46 - ดู 120 hot : 120 - ตอบ 0 ]
00418การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2557 admin [ 2/04/2015 - 09:01 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00417ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 admin [ 1/04/2015 - 09:19 - ดู 170 hot : 170 - ตอบ 0 ]
00416เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 admin [ 27/03/2015 - 15:48 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00415โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 " สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง admin [ 27/03/2015 - 13:47 - ดู 247 hot : 247 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2