ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00450ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค. admin [ 11/05/2015 - 10:35 - ดู 67 hot : 67 - ตอบ 0 ]
00449ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม admin [ 8/05/2015 - 15:01 - ดู 231 hot : 231 - ตอบ 0 ]
00448เชิญประชุม admin [ 8/05/2015 - 14:33 - ดู 227 hot : 227 - ตอบ 0 ]
00447 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2558 admin [ 7/05/2015 - 07:13 - ดู 144 hot : 144 - ตอบ 0 ]
00446โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 1/05/2015 - 15:01 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00445การทดสอบแปลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากโปรแกรม Student51 เข้าสู่ระบบ DMC admin [ 1/05/2015 - 14:43 - ดู 136 hot : 136 - ตอบ 0 ]
00444โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 admin [ 1/05/2015 - 13:56 - ดู 102 hot : 102 - ตอบ 0 ]
00443การประชุมเชิงปฏิบัติการ 100 เรื่องการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถาบันสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต admin [ 1/05/2015 - 11:53 - ดู 81 hot : 81 - ตอบ 0 ]
00442การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการใช้ชุดเครื่องมือ OBECQA การประเมิน และการเขียนรายงานตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ admin [ 1/05/2015 - 11:52 - ดู 177 hot : 177 - ตอบ 0 ]
00441ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา admin [ 30/04/2015 - 09:29 - ดู 75 hot : 75 - ตอบ 0 ]
00440การประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2558 admin [ 28/04/2015 - 15:20 - ดู 137 hot : 137 - ตอบ 0 ]
00439การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ม.ป.ช., ม.ว.ม. และป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๗ admin [ 28/04/2015 - 14:58 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00438การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ ๒ admin [ 28/04/2015 - 09:35 - ดู 87 hot : 87 - ตอบ 0 ]
00437 การประชุมวิชาการนานาชาติ : ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียน ด้านภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี admin [ 28/04/2015 - 09:03 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00436โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม admin [ 28/04/2015 - 09:02 - ดู 89 hot : 89 - ตอบ 0 ]
00435แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย admin [ 27/04/2015 - 13:32 - ดู 92 hot : 92 - ตอบ 0 ]
00434นโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม admin [ 27/04/2015 - 10:30 - ดู 85 hot : 85 - ตอบ 0 ]
00433โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด admin [ 23/04/2015 - 14:41 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00432การส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) ของสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘ admin [ 21/04/2015 - 11:02 - ดู 195 hot : 195 - ตอบ 0 ]
00431ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ admin [ 21/04/2015 - 09:58 - ดู 144 hot : 144 - ตอบ 0 ]
00430หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 17/04/2015 - 14:12 - ดู 291 hot : 291 - ตอบ 0 ]
00429การขยายเวลาการคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 admin [ 16/04/2015 - 15:35 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00428การแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 16/04/2015 - 15:34 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00427การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลระหว่างหน่วยงาน admin [ 16/04/2015 - 10:52 - ดู 448 hot : 448 - ตอบ 1 ]
00426ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" ครั้งที่ ๒ admin [ 10/04/2015 - 11:39 - ดู 62 hot : 62 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2