ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00456การเผยแพร่เอกสาร ASEAN Curriculum Sourcebook เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนฯ admin [ 14/05/2015 - 16:06 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 0 ]
00455การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ admin [ 14/05/2015 - 15:18 - ดู 286 hot : 286 - ตอบ 0 ]
00454ประชาสัมพันธ์"โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" ครั้งที่ 2 admin [ 12/05/2015 - 14:03 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
00453การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" admin [ 12/05/2015 - 13:45 - ดู 105 hot : 105 - ตอบ 0 ]
00452การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558 admin [ 12/05/2015 - 13:45 - ดู 49 - ตอบ 0 ]
00451การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ ๒ admin [ 12/05/2015 - 09:41 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00450ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค. admin [ 11/05/2015 - 10:35 - ดู 72 hot : 72 - ตอบ 0 ]
00449ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม admin [ 8/05/2015 - 15:01 - ดู 237 hot : 237 - ตอบ 0 ]
00448เชิญประชุม admin [ 8/05/2015 - 14:33 - ดู 231 hot : 231 - ตอบ 0 ]
00447 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2558 admin [ 7/05/2015 - 07:13 - ดู 147 hot : 147 - ตอบ 0 ]
00446โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 1/05/2015 - 15:01 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00445การทดสอบแปลงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากโปรแกรม Student51 เข้าสู่ระบบ DMC admin [ 1/05/2015 - 14:43 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00444โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 admin [ 1/05/2015 - 13:56 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00443การประชุมเชิงปฏิบัติการ 100 เรื่องการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถาบันสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต admin [ 1/05/2015 - 11:53 - ดู 85 hot : 85 - ตอบ 0 ]
00442การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการใช้ชุดเครื่องมือ OBECQA การประเมิน และการเขียนรายงานตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ admin [ 1/05/2015 - 11:52 - ดู 183 hot : 183 - ตอบ 0 ]
00441ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา admin [ 30/04/2015 - 09:29 - ดู 79 hot : 79 - ตอบ 0 ]
00440การประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2558 admin [ 28/04/2015 - 15:20 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00439การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ม.ป.ช., ม.ว.ม. และป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๗ admin [ 28/04/2015 - 14:58 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
00438การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ ๒ admin [ 28/04/2015 - 09:35 - ดู 91 hot : 91 - ตอบ 0 ]
00437 การประชุมวิชาการนานาชาติ : ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียน ด้านภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี admin [ 28/04/2015 - 09:03 - ดู 61 hot : 61 - ตอบ 0 ]
00436โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม admin [ 28/04/2015 - 09:02 - ดู 93 hot : 93 - ตอบ 0 ]
00435แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย admin [ 27/04/2015 - 13:32 - ดู 96 hot : 96 - ตอบ 0 ]
00434นโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม admin [ 27/04/2015 - 10:30 - ดู 89 hot : 89 - ตอบ 0 ]
00433โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด admin [ 23/04/2015 - 14:41 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00432การส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) ของสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘ admin [ 21/04/2015 - 11:02 - ดู 200 hot : 200 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2