ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00482ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค admin [ 15/06/2015 - 14:12 - ดู 125 hot : 125 - ตอบ 0 ]
00481ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค admin [ 15/06/2015 - 14:12 - ดู 78 hot : 78 - ตอบ 0 ]
00480การทดสอบทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร admin [ 12/06/2015 - 15:37 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00478การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT ให้แก่ครู โรงเรียนมาตรฐานสากล admin [ 11/06/2015 - 10:15 - ดู 188 hot : 188 - ตอบ 0 ]
00477ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 11/06/2015 - 10:14 - ดู 144 hot : 144 - ตอบ 0 ]
00476แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย admin [ 11/06/2015 - 10:13 - ดู 114 hot : 114 - ตอบ 0 ]
00475การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 admin [ 9/06/2015 - 14:25 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 0 ]
00474สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 4/06/2015 - 15:33 - ดู 432 hot : 432 - ตอบ 0 ]
00473เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 4/06/2015 - 10:09 - ดู 137 hot : 137 - ตอบ 0 ]
00472โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ admin [ 4/06/2015 - 10:07 - ดู 158 hot : 158 - ตอบ 0 ]
00471หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน admin [ 4/06/2015 - 09:56 - ดู 169 hot : 169 - ตอบ 1 ]
00470โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารศึกษาสู่สากล(Professional Development) admin [ 3/06/2015 - 15:51 - ดู 200 hot : 200 - ตอบ 0 ]
00469ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเครือข่ายครูเพื่อดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา admin [ 3/06/2015 - 10:04 - ดู 84 hot : 84 - ตอบ 0 ]
00468ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 3/06/2015 - 09:58 - ดู 118 hot : 118 - ตอบ 0 ]
00467การอบรมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Collaborative Problem Solving) เน้นประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวัน admin [ 2/06/2015 - 14:05 - ดู 94 hot : 94 - ตอบ 0 ]
00466ยกเลิกคำสั่ง admin [ 27/05/2015 - 13:40 - ดู 168 hot : 168 - ตอบ 0 ]
00465การจัดทำคำรับรองตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 26/05/2015 - 12:29 - ดู 208 hot : 208 - ตอบ 0 ]
00464การประชุมชี้แจงการดำเนินงานทิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 26/05/2015 - 08:17 - ดู 204 hot : 204 - ตอบ 0 ]
00463การรายงานผลการดำเนินงานการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557 admin [ 25/05/2015 - 14:16 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00462เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 admin [ 22/05/2015 - 14:55 - ดู 80 hot : 80 - ตอบ 0 ]
00461การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา admin [ 20/05/2015 - 15:47 - ดู 204 hot : 204 - ตอบ 0 ]
00460ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนยอดนิยมเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ admin [ 20/05/2015 - 14:22 - ดู 159 hot : 159 - ตอบ 0 ]
00459การตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 19/05/2015 - 10:23 - ดู 206 hot : 206 - ตอบ 0 ]
00458การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2558 เทอม 1 admin [ 19/05/2015 - 09:01 - ดู 187 hot : 187 - ตอบ 1 ]
00457การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 14/05/2015 - 16:49 - ดู 194 hot : 194 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2