ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00490การดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา admin [ 22/06/2015 - 09:47 - ดู 150 hot : 150 - ตอบ 0 ]
00489รายงานผลการบริหารงบลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ admin [ 22/06/2015 - 09:33 - ดู 60 hot : 60 - ตอบ 0 ]
00488เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบสพกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 18/06/2015 - 12:04 - ดู 186 hot : 186 - ตอบ 0 ]
00487ขอสำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 admin [ 18/06/2015 - 10:07 - ดู 212 hot : 212 - ตอบ 0 ]
00486การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 admin [ 17/06/2015 - 16:33 - ดู 268 hot : 268 - ตอบ 0 ]
00485โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558 admin [ 17/06/2015 - 16:30 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
00484การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ด่วนที่สุด) admin [ 17/06/2015 - 15:54 - ดู 249 hot : 249 - ตอบ 0 ]
00483การประชุมเชิงปฏิบัติการ ดนตรีนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 3 admin [ 15/06/2015 - 16:59 - ดู 122 hot : 122 - ตอบ 0 ]
00482ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค admin [ 15/06/2015 - 14:12 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00481ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค admin [ 15/06/2015 - 14:12 - ดู 87 hot : 87 - ตอบ 0 ]
00480การทดสอบทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร admin [ 12/06/2015 - 15:37 - ดู 170 hot : 170 - ตอบ 0 ]
00478การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT ให้แก่ครู โรงเรียนมาตรฐานสากล admin [ 11/06/2015 - 10:15 - ดู 204 hot : 204 - ตอบ 0 ]
00477ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 11/06/2015 - 10:14 - ดู 152 hot : 152 - ตอบ 0 ]
00476แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย admin [ 11/06/2015 - 10:13 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00475การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 admin [ 9/06/2015 - 14:25 - ดู 121 hot : 121 - ตอบ 0 ]
00474สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 4/06/2015 - 15:33 - ดู 438 hot : 438 - ตอบ 0 ]
00473เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 4/06/2015 - 10:09 - ดู 152 hot : 152 - ตอบ 0 ]
00472โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ admin [ 4/06/2015 - 10:07 - ดู 170 hot : 170 - ตอบ 0 ]
00471หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน admin [ 4/06/2015 - 09:56 - ดู 185 hot : 185 - ตอบ 1 ]
00470โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารศึกษาสู่สากล(Professional Development) admin [ 3/06/2015 - 15:51 - ดู 226 hot : 226 - ตอบ 0 ]
00469ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเครือข่ายครูเพื่อดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา admin [ 3/06/2015 - 10:04 - ดู 92 hot : 92 - ตอบ 0 ]
00468ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 3/06/2015 - 09:58 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
00467การอบรมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Collaborative Problem Solving) เน้นประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวัน admin [ 2/06/2015 - 14:05 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00466ยกเลิกคำสั่ง admin [ 27/05/2015 - 13:40 - ดู 177 hot : 177 - ตอบ 0 ]
00465การจัดทำคำรับรองตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 26/05/2015 - 12:29 - ดู 231 hot : 231 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2