ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00500โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหารระดับมัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น admin [ 30/06/2015 - 13:16 - ดู 281 hot : 281 - ตอบ 0 ]
00499การเปิดระบบเพื่อจัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) อิเล็กทรอนิคส์ และตรวจสอบรับรองข้อมูล admin [ 29/06/2015 - 11:42 - ดู 229 hot : 229 - ตอบ 0 ]
00498ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ admin [ 29/06/2015 - 09:12 - ดู 247 hot : 247 - ตอบ 0 ]
00497การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 admin [ 25/06/2015 - 15:11 - ดู 164 hot : 164 - ตอบ 0 ]
00496ขอทบทวนมติคณะเรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ admin [ 25/06/2015 - 12:55 - ดู 172 hot : 172 - ตอบ 0 ]
00495การพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 24/06/2015 - 09:11 - ดู 405 hot : 405 - ตอบ 0 ]
00494การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รับ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" admin [ 23/06/2015 - 14:45 - ดู 122 hot : 122 - ตอบ 0 ]
00493โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ และการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 23/06/2015 - 12:20 - ดู 198 hot : 198 - ตอบ 0 ]
00492ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ(ฉบับแก้ไข) admin [ 23/06/2015 - 12:20 - ดู 134 hot : 134 - ตอบ 0 ]
00491ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ (Host) จัดงาน EDUCA 2015 : วางมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 admin [ 22/06/2015 - 14:16 - ดู 125 hot : 125 - ตอบ 0 ]
00490การดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา admin [ 22/06/2015 - 09:47 - ดู 174 hot : 174 - ตอบ 0 ]
00489รายงานผลการบริหารงบลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ admin [ 22/06/2015 - 09:33 - ดู 68 hot : 68 - ตอบ 0 ]
00488เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบสพกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 18/06/2015 - 12:04 - ดู 201 hot : 201 - ตอบ 0 ]
00487ขอสำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 admin [ 18/06/2015 - 10:07 - ดู 233 hot : 233 - ตอบ 0 ]
00486การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 admin [ 17/06/2015 - 16:33 - ดู 277 hot : 277 - ตอบ 0 ]
00485โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558 admin [ 17/06/2015 - 16:30 - ดู 147 hot : 147 - ตอบ 0 ]
00484การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ด่วนที่สุด) admin [ 17/06/2015 - 15:54 - ดู 257 hot : 257 - ตอบ 0 ]
00483การประชุมเชิงปฏิบัติการ ดนตรีนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 3 admin [ 15/06/2015 - 16:59 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00482ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค admin [ 15/06/2015 - 14:12 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00481ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค admin [ 15/06/2015 - 14:12 - ดู 99 hot : 99 - ตอบ 0 ]
00480การทดสอบทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร admin [ 12/06/2015 - 15:37 - ดู 178 hot : 178 - ตอบ 0 ]
00478การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT ให้แก่ครู โรงเรียนมาตรฐานสากล admin [ 11/06/2015 - 10:15 - ดู 218 hot : 218 - ตอบ 0 ]
00477ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 11/06/2015 - 10:14 - ดู 161 hot : 161 - ตอบ 0 ]
00476แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย admin [ 11/06/2015 - 10:13 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00475การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 admin [ 9/06/2015 - 14:25 - ดู 134 hot : 134 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2