ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00550การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2559 เทอม 1 admin [ 24/05/2016 - 10:46 - ดู 581 hot : 581 - ตอบ 0 ]
00549การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2559 admin [ 2/05/2016 - 14:13 - ดู 237 hot : 237 - ตอบ 0 ]
00548การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 15/03/2016 - 06:43 - ดู 780 hot : 780 - ตอบ 1 ]
00547ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(สพป./สพม.) admin [ 25/02/2016 - 16:17 - ดู 1164 hot : 1164 - ตอบ 0 ]
00546การนิเทศ ติดตาม การดาเนินการขยายผลการใช้สื่อสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง Online ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ admin [ 19/02/2016 - 06:30 - ดู 232 hot : 232 - ตอบ 1 ]
00545การรายงานผลการดาเนินการขยายผลการใช้สื่อสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง Online ระดับโรงเรียน admin [ 19/02/2016 - 06:24 - ดู 159 hot : 159 - ตอบ 1 ]
00544ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเขียนสื่อนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ admin [ 15/02/2016 - 10:48 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00543ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาระบบสื่อ On – line admin [ 1/02/2016 - 06:33 - ดู 123 hot : 123 - ตอบ 0 ]
00542ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาระบบสื่อ On – line (โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม) admin [ 22/01/2016 - 07:31 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0 ]
00541ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ on – line และการนิเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน admin [ 22/01/2016 - 07:30 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00540ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) admin [ 15/01/2016 - 09:58 - ดู 892 hot : 892 - ตอบ 0 ]
00539ผลประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจานงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ประเภท English Program ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 15/01/2016 - 08:06 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00538การประชุมปฏิบัติการประธานและศูนย์ประสานงานโครงการ English Program / Mini English Program ระดับภูมิภาค admin [ 15/01/2016 - 08:04 - ดู 94 hot : 94 - ตอบ 0 ]
00537การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สพป./สพม.) admin [ 14/01/2016 - 09:34 - ดู 309 hot : 309 - ตอบ 0 ]
00536ขอเชิญบุคลากรเป็นกรรมการและขอเชิญประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ on – line และการนิเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน admin [ 11/01/2016 - 14:14 - ดู 187 hot : 187 - ตอบ 0 ]
00535ส่งใบสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Boost Camp (Teacher Training) admin [ 11/01/2016 - 13:08 - ดู 158 hot : 158 - ตอบ 0 ]
00534 การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู admin [ 28/12/2015 - 08:18 - ดู 293 hot : 293 - ตอบ 0 ]
00533 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สพป./สพม.) admin [ 16/12/2015 - 12:41 - ดู 500 hot : 500 - ตอบ 0 ]
00532ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(สพป./สพม.) admin [ 5/11/2015 - 15:05 - ดู 1730 hot : 1730 - ตอบ 0 ]
00531เตรียมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 29/10/2015 - 09:09 - ดู 370 hot : 370 - ตอบ 2 ]
00530การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2558 เทอม 2 admin [ 13/10/2015 - 12:54 - ดู 362 hot : 362 - ตอบ 0 ]
00529การจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ฯ admin [ 30/09/2015 - 08:00 - ดู 326 hot : 326 - ตอบ 0 ]
00528การติดตามครูภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม จากผลการประเมินตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑(6792) admin [ 18/09/2015 - 07:50 - ดู 393 hot : 393 - ตอบ 0 ]
00527การติดตามครูภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม จากผลการประเมินตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑(6791) admin [ 18/09/2015 - 07:49 - ดู 223 hot : 223 - ตอบ 0 ]
00526ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(สพป./สพม.) admin [ 15/09/2015 - 15:53 - ดู 944 hot : 944 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2