ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00541ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ on – line และการนิเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน admin [ 22/01/2016 - 07:30 - ดู 93 hot : 93 - ตอบ 0 ]
00540ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) admin [ 15/01/2016 - 09:58 - ดู 848 hot : 848 - ตอบ 0 ]
00539ผลประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจานงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ประเภท English Program ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 15/01/2016 - 08:06 - ดู 114 hot : 114 - ตอบ 0 ]
00538การประชุมปฏิบัติการประธานและศูนย์ประสานงานโครงการ English Program / Mini English Program ระดับภูมิภาค admin [ 15/01/2016 - 08:04 - ดู 63 hot : 63 - ตอบ 0 ]
00537การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สพป./สพม.) admin [ 14/01/2016 - 09:34 - ดู 274 hot : 274 - ตอบ 0 ]
00536ขอเชิญบุคลากรเป็นกรรมการและขอเชิญประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ on – line และการนิเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน admin [ 11/01/2016 - 14:14 - ดู 157 hot : 157 - ตอบ 0 ]
00535ส่งใบสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Boost Camp (Teacher Training) admin [ 11/01/2016 - 13:08 - ดู 122 hot : 122 - ตอบ 0 ]
00534 การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู admin [ 28/12/2015 - 08:18 - ดู 193 hot : 193 - ตอบ 0 ]
00533 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สพป./สพม.) admin [ 16/12/2015 - 12:41 - ดู 476 hot : 476 - ตอบ 0 ]
00532ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(สพป./สพม.) admin [ 5/11/2015 - 15:05 - ดู 1685 hot : 1685 - ตอบ 0 ]
00531เตรียมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 29/10/2015 - 09:09 - ดู 285 hot : 285 - ตอบ 2 ]
00530การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2558 เทอม 2 admin [ 13/10/2015 - 12:54 - ดู 332 hot : 332 - ตอบ 0 ]
00529การจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ฯ admin [ 30/09/2015 - 08:00 - ดู 299 hot : 299 - ตอบ 0 ]
00528การติดตามครูภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม จากผลการประเมินตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑(6792) admin [ 18/09/2015 - 07:50 - ดู 374 hot : 374 - ตอบ 0 ]
00527การติดตามครูภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม จากผลการประเมินตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑(6791) admin [ 18/09/2015 - 07:49 - ดู 197 hot : 197 - ตอบ 0 ]
00526ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(สพป./สพม.) admin [ 15/09/2015 - 15:53 - ดู 914 hot : 914 - ตอบ 0 ]
00525มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 11/09/2015 - 12:49 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 1 ]
00524การอบรมครูภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถจากผลการประเมินตามกรอบ CEFR ระยะที่ ๑ admin [ 9/09/2015 - 12:31 - ดู 443 hot : 443 - ตอบ 0 ]
00523รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (สพท.ทุกเขต) admin [ 4/09/2015 - 09:32 - ดู 405 hot : 405 - ตอบ 0 ]
00522ส่งข้อมูลแนวการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ admin [ 3/09/2015 - 12:29 - ดู 229 hot : 229 - ตอบ 0 ]
00521การสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 26/08/2015 - 14:13 - ดู 363 hot : 363 - ตอบ 0 ]
00520ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)(สพป./สพม.) admin [ 21/08/2015 - 09:14 - ดู 818 hot : 818 - ตอบ 0 ]
00519การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน(สพป./สพม.) admin [ 20/08/2015 - 09:21 - ดู 377 hot : 377 - ตอบ 0 ]
00518แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสำหรับรับย้ายข้าราชการครูฯ สายผู้สอน (เพิ่มเติม)(สพม./สพป.) admin [ 13/08/2015 - 12:28 - ดู 749 hot : 749 - ตอบ 0 ]
00517การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 10/08/2015 - 09:53 - ดู 324 hot : 324 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2