ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00557การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โรงเรียนทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ใน ๒๗ เขตปกครอง) admin [ 5/09/2016 - 10:59 - ดู 292 hot : 292 - ตอบ 0 ]
00556กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 23/08/2016 - 14:11 - ดู 245 hot : 245 - ตอบ 0 ]
00555แจ้งรายละเอียดในการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 9/08/2016 - 10:17 - ดู 197 hot : 197 - ตอบ 0 ]
00554เลื่อนกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 admin [ 5/08/2016 - 13:04 - ดู 90 hot : 90 - ตอบ 0 ]
00553การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 1/08/2016 - 10:48 - ดู 311 hot : 311 - ตอบ 0 ]
00552การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ admin [ 1/06/2016 - 09:20 - ดู 451 hot : 451 - ตอบ 0 ]
00551สำรวจความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู admin [ 30/05/2016 - 08:55 - ดู 261 hot : 261 - ตอบ 1 ]
00550การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2559 เทอม 1 admin [ 24/05/2016 - 10:46 - ดู 474 hot : 474 - ตอบ 0 ]
00549การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2559 admin [ 2/05/2016 - 14:13 - ดู 217 hot : 217 - ตอบ 0 ]
00548การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 15/03/2016 - 06:43 - ดู 695 hot : 695 - ตอบ 1 ]
00547ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(สพป./สพม.) admin [ 25/02/2016 - 16:17 - ดู 1120 hot : 1120 - ตอบ 0 ]
00546การนิเทศ ติดตาม การดาเนินการขยายผลการใช้สื่อสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง Online ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ admin [ 19/02/2016 - 06:30 - ดู 215 hot : 215 - ตอบ 1 ]
00545การรายงานผลการดาเนินการขยายผลการใช้สื่อสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง Online ระดับโรงเรียน admin [ 19/02/2016 - 06:24 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 1 ]
00544ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเขียนสื่อนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ admin [ 15/02/2016 - 10:48 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00543ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาระบบสื่อ On – line admin [ 1/02/2016 - 06:33 - ดู 97 hot : 97 - ตอบ 0 ]
00542ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาระบบสื่อ On – line (โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม) admin [ 22/01/2016 - 07:31 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00541ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ on – line และการนิเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน admin [ 22/01/2016 - 07:30 - ดู 103 hot : 103 - ตอบ 0 ]
00540ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) admin [ 15/01/2016 - 09:58 - ดู 861 hot : 861 - ตอบ 0 ]
00539ผลประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจานงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ประเภท English Program ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 15/01/2016 - 08:06 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00538การประชุมปฏิบัติการประธานและศูนย์ประสานงานโครงการ English Program / Mini English Program ระดับภูมิภาค admin [ 15/01/2016 - 08:04 - ดู 70 hot : 70 - ตอบ 0 ]
00537การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สพป./สพม.) admin [ 14/01/2016 - 09:34 - ดู 282 hot : 282 - ตอบ 0 ]
00536ขอเชิญบุคลากรเป็นกรรมการและขอเชิญประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ on – line และการนิเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน admin [ 11/01/2016 - 14:14 - ดู 161 hot : 161 - ตอบ 0 ]
00535ส่งใบสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Boost Camp (Teacher Training) admin [ 11/01/2016 - 13:08 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00534 การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู admin [ 28/12/2015 - 08:18 - ดู 201 hot : 201 - ตอบ 0 ]
00533 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สพป./สพม.) admin [ 16/12/2015 - 12:41 - ดู 480 hot : 480 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2