ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00566ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) admin [ 8/11/2016 - 16:48 - ดู 1344 hot : 1344 - ตอบ 0 ]
00565เตรียมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 8/11/2016 - 14:48 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00564การแก้ไขเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 7/11/2016 - 16:22 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00563ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 1/11/2016 - 14:12 - ดู 652 hot : 652 - ตอบ 0 ]
00562การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2559 เทอม 2 admin [ 11/10/2016 - 13:23 - ดู 236 hot : 236 - ตอบ 0 ]
00561การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ admin [ 16/09/2016 - 14:49 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 0 ]
00560ขอเชิญเป็นคณะกรรมการ และร่วมประชุมปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” จิตสุจริต คิดถูกทาง สร้างชาติไทย พ้นภัยโกง” admin [ 12/09/2016 - 10:18 - ดู 112 hot : 112 - ตอบ 0 ]
00559ขอความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” จิตสุจริต คิดถูกทาง สร้างชาติไทย พ้นภัยโกง” (โรงเรียนศรีพฤฒา) admin [ 12/09/2016 - 10:17 - ดู 64 hot : 64 - ตอบ 0 ]
00557การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (โรงเรียนทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ใน ๒๗ เขตปกครอง) admin [ 5/09/2016 - 10:59 - ดู 301 hot : 301 - ตอบ 0 ]
00556กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ admin [ 23/08/2016 - 14:11 - ดู 257 hot : 257 - ตอบ 0 ]
00555แจ้งรายละเอียดในการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 9/08/2016 - 10:17 - ดู 215 hot : 215 - ตอบ 0 ]
00554เลื่อนกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานพัสดุของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 admin [ 5/08/2016 - 13:04 - ดู 100 hot : 100 - ตอบ 0 ]
00553การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 1/08/2016 - 10:48 - ดู 325 hot : 325 - ตอบ 0 ]
00552การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ admin [ 1/06/2016 - 09:20 - ดู 484 hot : 484 - ตอบ 0 ]
00551สำรวจความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู admin [ 30/05/2016 - 08:55 - ดู 276 hot : 276 - ตอบ 1 ]
00550การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2559 เทอม 1 admin [ 24/05/2016 - 10:46 - ดู 503 hot : 503 - ตอบ 0 ]
00549การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2559 admin [ 2/05/2016 - 14:13 - ดู 228 hot : 228 - ตอบ 0 ]
00548การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 15/03/2016 - 06:43 - ดู 727 hot : 727 - ตอบ 1 ]
00547ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)(สพป./สพม.) admin [ 25/02/2016 - 16:17 - ดู 1141 hot : 1141 - ตอบ 0 ]
00546การนิเทศ ติดตาม การดาเนินการขยายผลการใช้สื่อสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง Online ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ admin [ 19/02/2016 - 06:30 - ดู 220 hot : 220 - ตอบ 1 ]
00545การรายงานผลการดาเนินการขยายผลการใช้สื่อสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง Online ระดับโรงเรียน admin [ 19/02/2016 - 06:24 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 1 ]
00544ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเขียนสื่อนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ admin [ 15/02/2016 - 10:48 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
00543ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาระบบสื่อ On – line admin [ 1/02/2016 - 06:33 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 0 ]
00542ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาระบบสื่อ On – line (โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม) admin [ 22/01/2016 - 07:31 - ดู 120 hot : 120 - ตอบ 0 ]
00541ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อส่งเสริมองค์ความรู้ on – line และการนิเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน admin [ 22/01/2016 - 07:30 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2