ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00040การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) admin [ 18/09/2013 - 09:49 - ดู 678 hot : 678 - ตอบ 0 ]
00039การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMIS admin [ 16/09/2013 - 13:42 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00038การอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอหนังสือระบบงานสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ (e-office) admin [ 11/09/2013 - 11:03 - ดู 779 hot : 779 - ตอบ 1 ]
00037ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา admin [ 11/09/2013 - 10:49 - ดู 174 hot : 174 - ตอบ 0 ]
00036การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) admin [ 11/09/2013 - 09:43 - ดู 350 hot : 350 - ตอบ 0 ]
00035โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 admin [ 10/09/2013 - 10:44 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00034การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี 2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 9/09/2013 - 16:53 - ดู 178 hot : 178 - ตอบ 0 ]
00032ขอเชิญประชุมเพื่อรายงานผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก admin [ 6/09/2013 - 13:44 - ดู 296 hot : 296 - ตอบ 0 ]
00031สำรวจจำนวนข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2556 admin [ 29/08/2013 - 14:59 - ดู 379 hot : 379 - ตอบ 0 ]
00030แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (นักเรียนติด G) admin [ 28/08/2013 - 08:37 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 1 ]
00029การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร admin [ 27/08/2013 - 13:55 - ดู 562 hot : 562 - ตอบ 4 ]
00028การปรับปรุงพิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 27/08/2013 - 11:54 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00027ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม admin [ 27/08/2013 - 10:18 - ดู 354 hot : 354 - ตอบ 0 ]
00026การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม (อิสลาม) แก่บุคลากรโรงเรียนในฝัน admin [ 26/08/2013 - 12:29 - ดู 159 hot : 159 - ตอบ 1 ]
00025การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 admin [ 26/08/2013 - 11:03 - ดู 160 hot : 160 - ตอบ 1 ]
00024การอนุมัติเงินประจำงวดค่าตอบแทน ใช้สอยจัดเวทีนำเสนอแสดงผลงานของนักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 admin [ 23/08/2013 - 15:22 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00023การประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากรหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล admin [ 16/08/2013 - 14:26 - ดู 334 hot : 334 - ตอบ 0 ]
00022โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เยี่ยมชมกิจการของกลุ่ม ปตท.จำกัด (มหาชน) admin [ 16/08/2013 - 10:56 - ดู 176 hot : 176 - ตอบ 0 ]
00021รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย admin [ 13/08/2013 - 13:05 - ดู 164 hot : 164 - ตอบ 0 ]
00020การประชุมปฏิบัติการทดลองนำร่องการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน [ 13/08/2013 - 08:10 - ดู 137 hot : 137 - ตอบ 0 ]
00019ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร admin [ 6/08/2013 - 16:06 - ดู 381 hot : 381 - ตอบ 0 ]
00018ขอเชิญส่งครูและนักเรียนแกนนำร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพฯ เน้น ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ admin [ 6/08/2013 - 16:05 - ดู 317 hot : 317 - ตอบ 0 ]
00017ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา และรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย admin [ 1/08/2013 - 15:19 - ดู 1212 hot : 1212 - ตอบ 0 ]
00016การรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ admin [ 30/07/2013 - 13:04 - ดู 283 hot : 283 - ตอบ 0 ]
00015การสำรวจข้อมูล admin [ 29/07/2013 - 14:25 - ดู 220 hot : 220 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2