ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00065การรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ ปีงบประมาณ 2556 admin [ 22/11/2013 - 16:13 - ดู 263 hot : 263 - ตอบ 1 ]
00064รายชื่อนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก admin [ 22/11/2013 - 10:43 - ดู 542 hot : 542 - ตอบ 0 ]
00063เชิญประชุมพิจารณาโครงการไอซีที ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล admin [ 21/11/2013 - 13:39 - ดู 181 hot : 181 - ตอบ 0 ]
00062การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๗๐%) admin [ 18/11/2013 - 10:08 - ดู 167 hot : 167 - ตอบ 0 ]
00061การจัดทำนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 admin [ 14/11/2013 - 09:46 - ดู 199 hot : 199 - ตอบ 0 ]
00060การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) admin [ 13/11/2013 - 09:56 - ดู 693 hot : 693 - ตอบ 0 ]
00059ขอให้ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค admin [ 12/11/2013 - 12:53 - ดู 204 hot : 204 - ตอบ 0 ]
00058การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ admin [ 11/11/2013 - 14:42 - ดู 454 hot : 454 - ตอบ 0 ]
00057การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ ๑ (Update) admin [ 7/11/2013 - 09:28 - ดู 332 hot : 332 - ตอบ 1 ]
00056การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ admin [ 5/11/2013 - 10:38 - ดู 193 hot : 193 - ตอบ 0 ]
00055การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ ๑ admin [ 5/11/2013 - 10:37 - ดู 255 hot : 255 - ตอบ 0 ]
00054 การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2556 เทอม 2 admin [ 4/11/2013 - 14:12 - ดู 257 hot : 257 - ตอบ 0 ]
00053แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555 admin [ 29/10/2013 - 15:27 - ดู 5618 hot : 5618 - ตอบ 6 cool : 6 ]
00052การคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย รอบที่ 1 admin [ 29/10/2013 - 07:40 - ดู 223 hot : 223 - ตอบ 0 ]
00051การจัดสัมมนา เรื่อง "รู้เท่าทันภัย ICT" โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ admin [ 17/10/2013 - 13:15 - ดู 236 hot : 236 - ตอบ 0 ]
00050โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 admin [ 16/10/2013 - 10:10 - ดู 242 hot : 242 - ตอบ 0 ]
00049การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 admin [ 9/10/2013 - 13:46 - ดู 613 hot : 613 - ตอบ 2 ]
00048ส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) admin [ 9/10/2013 - 10:12 - ดู 259 hot : 259 - ตอบ 0 ]
00047การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 8/10/2013 - 08:08 - ดู 283 hot : 283 - ตอบ 2 ]
00046การขอระดมทรัพยากรและเก็บค่าใช้จ่ายการเปิดห้องเรียนพิเศษ admin [ 2/10/2013 - 10:07 - ดู 272 hot : 272 - ตอบ 0 ]
00045การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๓๐%) เพิ่มเติม admin [ 2/10/2013 - 08:23 - ดู 184 hot : 184 - ตอบ 0 ]
00044ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑" admin [ 27/09/2013 - 15:36 - ดู 307 hot : 307 - ตอบ 0 ]
00043การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 24/09/2013 - 14:22 - ดู 316 hot : 316 - ตอบ 0 ]
00042โครงการประชุมเสวนา "การจัดการมัธยมศึกษา เขต 2 สู่คุณภาพ และมาตรฐานสากล" admin [ 24/09/2013 - 07:01 - ดู 186 hot : 186 - ตอบ 0 ]
00041ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำทางอาเซียน (สุขศึกษาและพลศึกษา) admin [ 23/09/2013 - 09:47 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2