ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00101การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 13/02/2014 - 09:26 - ดู 425 hot : 425 - ตอบ 0 ]
00100ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ สายผู้สอน สำหรับรับย้าย(สพม./สพป. ทุกเขต) admin [ 5/02/2014 - 14:49 - ดู 1111 hot : 1111 - ตอบ 0 ]
00099ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ สายผู้สอน สำหรับรับย้าย admin [ 5/02/2014 - 14:47 - ดู 646 hot : 646 - ตอบ 0 ]
00098การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๓๐%) admin [ 4/02/2014 - 09:46 - ดู 145 hot : 145 - ตอบ 0 ]
00097การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ admin [ 3/02/2014 - 10:10 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00096การขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 admin [ 29/01/2014 - 10:16 - ดู 1159 hot : 1159 - ตอบ 1 ]
00095การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ โครงการคืนครูดีให้นักเรียน ครั้งที่ ๒ admin [ 28/01/2014 - 14:07 - ดู 179 hot : 179 - ตอบ 0 ]
00094รายงานเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติในสถานศึกษา" admin [ 27/01/2014 - 15:12 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
00093การเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับชาติ(โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย) admin [ 24/01/2014 - 15:33 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00092การเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับชาติ admin [ 24/01/2014 - 15:32 - ดู 122 hot : 122 - ตอบ 0 ]
00091เลื่อนกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร admin [ 24/01/2014 - 13:29 - ดู 54 hot : 54 - ตอบ 0 ]
00090ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) (สำหรับ สพม./สพป.ทุกเขต) admin [ 23/01/2014 - 16:07 - ดู 217 hot : 217 - ตอบ 0 ]
00089การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง และซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง admin [ 23/01/2014 - 08:47 - ดู 205 hot : 205 - ตอบ 0 ]
00088แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ admin [ 22/01/2014 - 09:28 - ดู 110 hot : 110 - ตอบ 0 ]
00087อนุมัติบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๗ admin [ 17/01/2014 - 14:10 - ดู 206 hot : 206 - ตอบ 0 ]
00086ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 15/01/2014 - 10:40 - ดู 220 hot : 220 - ตอบ 0 ]
00085การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 admin [ 15/01/2014 - 09:34 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0 ]
00084การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554-2555 admin [ 14/01/2014 - 11:03 - ดู 233 hot : 233 - ตอบ 0 ]
00083การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาแบบคู่ขนาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕) admin [ 13/01/2014 - 14:26 - ดู 169 hot : 169 - ตอบ 2 ]
00082เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานบริการสมาชิกสหกรณ์ฯ (เป็นการชั่วคราว) admin [ 10/01/2014 - 13:35 - ดู 235 hot : 235 - ตอบ 0 ]
00081ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 8/01/2014 - 13:56 - ดู 1751 hot : 1751 - ตอบ 0 ]
00080การจัดทำรายละเอียดคำของบแปรญัตติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ admin [ 7/01/2014 - 08:22 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00079การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง admin [ 6/01/2014 - 09:53 - ดู 502 hot : 502 - ตอบ 0 ]
00078การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำ 2554-2555 admin [ 2/01/2014 - 15:21 - ดู 547 hot : 547 - ตอบ 1 ]
00077การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 admin [ 2/01/2014 - 10:32 - ดู 175 hot : 175 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2