ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00140โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา admin [ 22/05/2014 - 10:34 - ดู 204 hot : 204 - ตอบ 3 ]
00139การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 admin [ 16/05/2014 - 14:01 - ดู 260 hot : 260 - ตอบ 0 ]
00138 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม admin [ 16/05/2014 - 10:21 - ดู 110 hot : 110 - ตอบ 0 ]
00137สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน admin [ 16/05/2014 - 07:16 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00136การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.) ประจำปี ๒๕๕๖ admin [ 14/05/2014 - 10:32 - ดู 164 hot : 164 - ตอบ 0 ]
00135ตรวจสอบรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ admin [ 12/05/2014 - 16:10 - ดู 270 hot : 270 - ตอบ 0 ]
00134การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2557 admin [ 8/05/2014 - 08:58 - ดู 220 hot : 220 - ตอบ 0 ]
00133การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 (ขยายเวลาการรายงาน) admin [ 6/05/2014 - 08:56 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 0 ]
00132 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ ๖ admin [ 25/04/2014 - 18:34 - ดู 305 hot : 305 - ตอบ 0 ]
00131เชิญประชุมปฏิบัติการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา admin [ 23/04/2014 - 13:25 - ดู 291 hot : 291 - ตอบ 2 ]
00130การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2557 admin [ 22/04/2014 - 09:13 - ดู 208 hot : 208 - ตอบ 0 ]
00129การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) admin [ 18/04/2014 - 14:05 - ดู 1281 hot : 1281 - ตอบ 0 ]
00128ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" admin [ 10/04/2014 - 11:22 - ดู 347 hot : 347 - ตอบ 0 ]
00127การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ๔ ภูมิภาค admin [ 10/04/2014 - 11:22 - ดู 247 hot : 247 - ตอบ 0 ]
00126การเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช.,ม.ว.ม. และป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๖ admin [ 10/04/2014 - 11:15 - ดู 283 hot : 283 - ตอบ 1 ]
00125การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 9/04/2014 - 08:42 - ดู 587 hot : 587 - ตอบ 0 ]
00124การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 8/04/2014 - 10:12 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00123การเปลี่ยนแปลงช่องทางการส่งใบสมัคร และขยายเวลาการส่งใบสมัครนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) admin [ 8/04/2014 - 09:20 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00122การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2554-2555 admin [ 3/04/2014 - 09:37 - ดู 278 hot : 278 - ตอบ 0 ]
00121การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 3/04/2014 - 09:37 - ดู 238 hot : 238 - ตอบ 0 ]
00120ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวดำเนินการและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอบรมหลักสูตรในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ admin [ 28/03/2014 - 15:43 - ดู 213 hot : 213 - ตอบ 0 ]
00119การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา admin [ 27/03/2014 - 09:46 - ดู 327 hot : 327 - ตอบ 0 ]
00118หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบปะมาณ งบกลาง ของสถานศึกษา admin [ 27/03/2014 - 09:12 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
00117การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล admin [ 21/03/2014 - 13:03 - ดู 395 hot : 395 - ตอบ 0 ]
00116โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สร้างและพัฒนาอาชีพ เพื่อฝึกทักษะ การเรียนรู้ด้านอาชีพให้แก่นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 12/03/2014 - 14:16 - ดู 299 hot : 299 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2