ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00140โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา admin [ 22/05/2014 - 10:34 - ดู 205 hot : 205 - ตอบ 3 ]
00139การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 admin [ 16/05/2014 - 14:01 - ดู 261 hot : 261 - ตอบ 0 ]
00138 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม admin [ 16/05/2014 - 10:21 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 0 ]
00137สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน admin [ 16/05/2014 - 07:16 - ดู 118 hot : 118 - ตอบ 0 ]
00136การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.) ประจำปี ๒๕๕๖ admin [ 14/05/2014 - 10:32 - ดู 165 hot : 165 - ตอบ 0 ]
00135ตรวจสอบรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ admin [ 12/05/2014 - 16:10 - ดู 272 hot : 272 - ตอบ 0 ]
00134การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2557 admin [ 8/05/2014 - 08:58 - ดู 221 hot : 221 - ตอบ 0 ]
00133การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 (ขยายเวลาการรายงาน) admin [ 6/05/2014 - 08:56 - ดู 134 hot : 134 - ตอบ 0 ]
00132 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ ๖ admin [ 25/04/2014 - 18:34 - ดู 306 hot : 306 - ตอบ 0 ]
00131เชิญประชุมปฏิบัติการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา admin [ 23/04/2014 - 13:25 - ดู 292 hot : 292 - ตอบ 2 ]
00130การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2557 admin [ 22/04/2014 - 09:13 - ดู 209 hot : 209 - ตอบ 0 ]
00129การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) admin [ 18/04/2014 - 14:05 - ดู 1282 hot : 1282 - ตอบ 0 ]
00128ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" admin [ 10/04/2014 - 11:22 - ดู 348 hot : 348 - ตอบ 0 ]
00127การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ๔ ภูมิภาค admin [ 10/04/2014 - 11:22 - ดู 248 hot : 248 - ตอบ 0 ]
00126การเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช.,ม.ว.ม. และป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๖ admin [ 10/04/2014 - 11:15 - ดู 287 hot : 287 - ตอบ 1 ]
00125การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 9/04/2014 - 08:42 - ดู 588 hot : 588 - ตอบ 0 ]
00124การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 8/04/2014 - 10:12 - ดู 125 hot : 125 - ตอบ 0 ]
00123การเปลี่ยนแปลงช่องทางการส่งใบสมัคร และขยายเวลาการส่งใบสมัครนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) admin [ 8/04/2014 - 09:20 - ดู 72 hot : 72 - ตอบ 0 ]
00122การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2554-2555 admin [ 3/04/2014 - 09:37 - ดู 280 hot : 280 - ตอบ 0 ]
00121การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 3/04/2014 - 09:37 - ดู 239 hot : 239 - ตอบ 0 ]
00120ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวดำเนินการและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอบรมหลักสูตรในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ admin [ 28/03/2014 - 15:43 - ดู 214 hot : 214 - ตอบ 0 ]
00119การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา admin [ 27/03/2014 - 09:46 - ดู 328 hot : 328 - ตอบ 0 ]
00118หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบปะมาณ งบกลาง ของสถานศึกษา admin [ 27/03/2014 - 09:12 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00117การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล admin [ 21/03/2014 - 13:03 - ดู 396 hot : 396 - ตอบ 0 ]
00116โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สร้างและพัฒนาอาชีพ เพื่อฝึกทักษะ การเรียนรู้ด้านอาชีพให้แก่นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 12/03/2014 - 14:16 - ดู 300 hot : 300 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2