ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00147ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 29/05/2014 - 10:35 - ดู 346 hot : 346 - ตอบ 0 ]
00146การประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเเรียน และคุณภาพด้านสมรรถนะสำคัญตามจุดเน้นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ admin [ 29/05/2014 - 08:39 - ดู 157 hot : 157 - ตอบ 0 ]
00145การกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา admin [ 28/05/2014 - 14:17 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00144เลื่อนกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร admin [ 27/05/2014 - 15:57 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00143ขอเชิญหารือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 admin [ 27/05/2014 - 10:11 - ดู 100 hot : 100 - ตอบ 0 ]
00142การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ admin [ 26/05/2014 - 10:50 - ดู 99 hot : 99 - ตอบ 0 ]
00141ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (แจ้ง สพม./สพป.) admin [ 26/05/2014 - 09:48 - ดู 321 hot : 321 - ตอบ 0 ]
00140โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา admin [ 22/05/2014 - 10:34 - ดู 156 hot : 156 - ตอบ 3 ]
00139การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 admin [ 16/05/2014 - 14:01 - ดู 232 hot : 232 - ตอบ 0 ]
00138 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม admin [ 16/05/2014 - 10:21 - ดู 91 hot : 91 - ตอบ 0 ]
00137สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน admin [ 16/05/2014 - 07:16 - ดู 75 hot : 75 - ตอบ 0 ]
00136การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.) ประจำปี ๒๕๕๖ admin [ 14/05/2014 - 10:32 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00135ตรวจสอบรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ admin [ 12/05/2014 - 16:10 - ดู 255 hot : 255 - ตอบ 0 ]
00134การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2557 admin [ 8/05/2014 - 08:58 - ดู 195 hot : 195 - ตอบ 0 ]
00133การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 (ขยายเวลาการรายงาน) admin [ 6/05/2014 - 08:56 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00132 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ ๖ admin [ 25/04/2014 - 18:34 - ดู 268 hot : 268 - ตอบ 0 ]
00131เชิญประชุมปฏิบัติการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา admin [ 23/04/2014 - 13:25 - ดู 280 hot : 280 - ตอบ 2 ]
00130การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2557 admin [ 22/04/2014 - 09:13 - ดู 183 hot : 183 - ตอบ 0 ]
00129การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) admin [ 18/04/2014 - 14:05 - ดู 1262 hot : 1262 - ตอบ 0 ]
00128ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" admin [ 10/04/2014 - 11:22 - ดู 337 hot : 337 - ตอบ 0 ]
00127การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ๔ ภูมิภาค admin [ 10/04/2014 - 11:22 - ดู 228 hot : 228 - ตอบ 0 ]
00126การเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช.,ม.ว.ม. และป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๖ admin [ 10/04/2014 - 11:15 - ดู 235 hot : 235 - ตอบ 1 ]
00125การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 9/04/2014 - 08:42 - ดู 559 hot : 559 - ตอบ 0 ]
00124การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 8/04/2014 - 10:12 - ดู 103 hot : 103 - ตอบ 0 ]
00123การเปลี่ยนแปลงช่องทางการส่งใบสมัคร และขยายเวลาการส่งใบสมัครนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) admin [ 8/04/2014 - 09:20 - ดู 61 hot : 61 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2