ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00165กิจกรรมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม" admin [ 26/06/2014 - 10:14 - ดู 223 hot : 223 - ตอบ 1 ]
00164ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๑๕๕๗ admin [ 26/06/2014 - 10:13 - ดู 166 hot : 166 - ตอบ 1 ]
00163ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนภาษาไทย admin [ 25/06/2014 - 14:28 - ดู 146 hot : 146 - ตอบ 0 ]
00162การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 admin [ 24/06/2014 - 16:01 - ดู 235 hot : 235 - ตอบ 0 ]
00161 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมหารือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สหวิทยาเขต) admin [ 19/06/2014 - 15:45 - ดู 150 hot : 150 - ตอบ 0 ]
00160การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 19/06/2014 - 10:35 - ดู 156 hot : 156 - ตอบ 0 ]
00159ขอเชิญประชุมหารือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สหวิทยาเขต) admin [ 18/06/2014 - 12:15 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00158การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด (e-Training รุ่นที่ 4) admin [ 16/06/2014 - 16:03 - ดู 417 hot : 417 - ตอบ 0 ]
00157การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 admin [ 13/06/2014 - 13:27 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 0 ]
00156การเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา admin [ 13/06/2014 - 10:10 - ดู 220 hot : 220 - ตอบ 0 ]
00155ประเมินคุณภาพภายใน และติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด admin [ 11/06/2014 - 12:53 - ดู 360 hot : 360 - ตอบ 3 ]
00154ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับนักเรียนและครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โซน ๓ (ภาคกลางและภาคใต้) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 10/06/2014 - 14:48 - ดู 188 hot : 188 - ตอบ 0 ]
00153การดาวน์โหลดไฟล์สื่อคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 admin [ 9/06/2014 - 08:42 - ดู 243 hot : 243 - ตอบ 0 ]
00152ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการให้ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการพัฒนาการศึกษา admin [ 9/06/2014 - 08:42 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00151รายงานข้อมูลการดำเนินงานของงบแปรญัตติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ admin [ 4/06/2014 - 10:44 - ดู 136 hot : 136 - ตอบ 0 ]
00150เปลี่ยนแปลงวันและครูกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกทักษะตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ admin [ 4/06/2014 - 10:42 - ดู 186 hot : 186 - ตอบ 0 ]
00149การประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพด้านสมรรถนะสำคัญตามจุดเน้นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบสอง) admin [ 3/06/2014 - 15:20 - ดู 150 hot : 150 - ตอบ 0 ]
00148ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 admin [ 30/05/2014 - 07:48 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00147ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 29/05/2014 - 10:35 - ดู 365 hot : 365 - ตอบ 0 ]
00146การประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเเรียน และคุณภาพด้านสมรรถนะสำคัญตามจุดเน้นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ admin [ 29/05/2014 - 08:39 - ดู 172 hot : 172 - ตอบ 0 ]
00145การกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา admin [ 28/05/2014 - 14:17 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00144เลื่อนกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร admin [ 27/05/2014 - 15:57 - ดู 85 hot : 85 - ตอบ 0 ]
00143ขอเชิญหารือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 admin [ 27/05/2014 - 10:11 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
00142การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ admin [ 26/05/2014 - 10:50 - ดู 109 hot : 109 - ตอบ 0 ]
00141ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (แจ้ง สพม./สพป.) admin [ 26/05/2014 - 09:48 - ดู 339 hot : 339 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2