ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00155ประเมินคุณภาพภายใน และติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด admin [ 11/06/2014 - 12:53 - ดู 343 hot : 343 - ตอบ 3 ]
00154ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับนักเรียนและครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โซน ๓ (ภาคกลางและภาคใต้) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 10/06/2014 - 14:48 - ดู 180 hot : 180 - ตอบ 0 ]
00153การดาวน์โหลดไฟล์สื่อคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 admin [ 9/06/2014 - 08:42 - ดู 228 hot : 228 - ตอบ 0 ]
00152ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการให้ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการพัฒนาการศึกษา admin [ 9/06/2014 - 08:42 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
00151รายงานข้อมูลการดำเนินงานของงบแปรญัตติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ admin [ 4/06/2014 - 10:44 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00150เปลี่ยนแปลงวันและครูกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกทักษะตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ admin [ 4/06/2014 - 10:42 - ดู 178 hot : 178 - ตอบ 0 ]
00149การประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพด้านสมรรถนะสำคัญตามจุดเน้นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบสอง) admin [ 3/06/2014 - 15:20 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00148ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 admin [ 30/05/2014 - 07:48 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00147ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 29/05/2014 - 10:35 - ดู 355 hot : 355 - ตอบ 0 ]
00146การประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเเรียน และคุณภาพด้านสมรรถนะสำคัญตามจุดเน้นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ admin [ 29/05/2014 - 08:39 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00145การกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา admin [ 28/05/2014 - 14:17 - ดู 112 hot : 112 - ตอบ 0 ]
00144เลื่อนกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร admin [ 27/05/2014 - 15:57 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00143ขอเชิญหารือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 admin [ 27/05/2014 - 10:11 - ดู 110 hot : 110 - ตอบ 0 ]
00142การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ admin [ 26/05/2014 - 10:50 - ดู 105 hot : 105 - ตอบ 0 ]
00141ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (แจ้ง สพม./สพป.) admin [ 26/05/2014 - 09:48 - ดู 329 hot : 329 - ตอบ 0 ]
00140โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา admin [ 22/05/2014 - 10:34 - ดู 184 hot : 184 - ตอบ 3 ]
00139การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 admin [ 16/05/2014 - 14:01 - ดู 241 hot : 241 - ตอบ 0 ]
00138 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม admin [ 16/05/2014 - 10:21 - ดู 100 hot : 100 - ตอบ 0 ]
00137สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน admin [ 16/05/2014 - 07:16 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00136การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.) ประจำปี ๒๕๕๖ admin [ 14/05/2014 - 10:32 - ดู 151 hot : 151 - ตอบ 0 ]
00135ตรวจสอบรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ admin [ 12/05/2014 - 16:10 - ดู 262 hot : 262 - ตอบ 0 ]
00134การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2557 admin [ 8/05/2014 - 08:58 - ดู 208 hot : 208 - ตอบ 0 ]
00133การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 (ขยายเวลาการรายงาน) admin [ 6/05/2014 - 08:56 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00132 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ ๖ admin [ 25/04/2014 - 18:34 - ดู 282 hot : 282 - ตอบ 0 ]
00131เชิญประชุมปฏิบัติการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา admin [ 23/04/2014 - 13:25 - ดู 286 hot : 286 - ตอบ 2 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2