ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00165กิจกรรมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม" admin [ 26/06/2014 - 10:14 - ดู 221 hot : 221 - ตอบ 1 ]
00164ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๑๕๕๗ admin [ 26/06/2014 - 10:13 - ดู 165 hot : 165 - ตอบ 1 ]
00163ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนภาษาไทย admin [ 25/06/2014 - 14:28 - ดู 145 hot : 145 - ตอบ 0 ]
00162การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 admin [ 24/06/2014 - 16:01 - ดู 234 hot : 234 - ตอบ 0 ]
00161 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมหารือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สหวิทยาเขต) admin [ 19/06/2014 - 15:45 - ดู 149 hot : 149 - ตอบ 0 ]
00160การจัดสรรงบประมาณค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 19/06/2014 - 10:35 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00159ขอเชิญประชุมหารือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สหวิทยาเขต) admin [ 18/06/2014 - 12:15 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
00158การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด (e-Training รุ่นที่ 4) admin [ 16/06/2014 - 16:03 - ดู 416 hot : 416 - ตอบ 0 ]
00157การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 admin [ 13/06/2014 - 13:27 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00156การเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา admin [ 13/06/2014 - 10:10 - ดู 218 hot : 218 - ตอบ 0 ]
00155ประเมินคุณภาพภายใน และติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด admin [ 11/06/2014 - 12:53 - ดู 359 hot : 359 - ตอบ 3 ]
00154ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับนักเรียนและครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โซน ๓ (ภาคกลางและภาคใต้) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 10/06/2014 - 14:48 - ดู 187 hot : 187 - ตอบ 0 ]
00153การดาวน์โหลดไฟล์สื่อคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 admin [ 9/06/2014 - 08:42 - ดู 242 hot : 242 - ตอบ 0 ]
00152ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการให้ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการพัฒนาการศึกษา admin [ 9/06/2014 - 08:42 - ดู 137 hot : 137 - ตอบ 0 ]
00151รายงานข้อมูลการดำเนินงานของงบแปรญัตติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ admin [ 4/06/2014 - 10:44 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00150เปลี่ยนแปลงวันและครูกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกทักษะตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ admin [ 4/06/2014 - 10:42 - ดู 185 hot : 185 - ตอบ 0 ]
00149การประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพด้านสมรรถนะสำคัญตามจุดเน้นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบสอง) admin [ 3/06/2014 - 15:20 - ดู 149 hot : 149 - ตอบ 0 ]
00148ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 admin [ 30/05/2014 - 07:48 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0 ]
00147ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 29/05/2014 - 10:35 - ดู 364 hot : 364 - ตอบ 0 ]
00146การประชุมปฏิบัติการเพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเเรียน และคุณภาพด้านสมรรถนะสำคัญตามจุดเน้นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ admin [ 29/05/2014 - 08:39 - ดู 171 hot : 171 - ตอบ 0 ]
00145การกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา admin [ 28/05/2014 - 14:17 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00144เลื่อนกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร admin [ 27/05/2014 - 15:57 - ดู 84 hot : 84 - ตอบ 0 ]
00143ขอเชิญหารือการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 admin [ 27/05/2014 - 10:11 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
00142การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ admin [ 26/05/2014 - 10:50 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00141ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (แจ้ง สพม./สพป.) admin [ 26/05/2014 - 09:48 - ดู 338 hot : 338 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2