ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00131เชิญประชุมปฏิบัติการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา admin [ 23/04/2014 - 13:25 - ดู 278 hot : 278 - ตอบ 2 ]
00130การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2557 admin [ 22/04/2014 - 09:13 - ดู 179 hot : 179 - ตอบ 0 ]
00129การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) admin [ 18/04/2014 - 14:05 - ดู 1255 hot : 1255 - ตอบ 0 ]
00128ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" admin [ 10/04/2014 - 11:22 - ดู 333 hot : 333 - ตอบ 0 ]
00127การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ๔ ภูมิภาค admin [ 10/04/2014 - 11:22 - ดู 225 hot : 225 - ตอบ 0 ]
00126การเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช.,ม.ว.ม. และป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๖ admin [ 10/04/2014 - 11:15 - ดู 215 hot : 215 - ตอบ 1 ]
00125การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 9/04/2014 - 08:42 - ดู 553 hot : 553 - ตอบ 0 ]
00124การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 8/04/2014 - 10:12 - ดู 99 hot : 99 - ตอบ 0 ]
00123การเปลี่ยนแปลงช่องทางการส่งใบสมัคร และขยายเวลาการส่งใบสมัครนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) admin [ 8/04/2014 - 09:20 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00122การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2554-2555 admin [ 3/04/2014 - 09:37 - ดู 240 hot : 240 - ตอบ 0 ]
00121การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 3/04/2014 - 09:37 - ดู 213 hot : 213 - ตอบ 0 ]
00120ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวดำเนินการและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอบรมหลักสูตรในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ admin [ 28/03/2014 - 15:43 - ดู 197 hot : 197 - ตอบ 0 ]
00119การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา admin [ 27/03/2014 - 09:46 - ดู 302 hot : 302 - ตอบ 0 ]
00118หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบปะมาณ งบกลาง ของสถานศึกษา admin [ 27/03/2014 - 09:12 - ดู 65 hot : 65 - ตอบ 0 ]
00117การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล admin [ 21/03/2014 - 13:03 - ดู 347 hot : 347 - ตอบ 0 ]
00116โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สร้างและพัฒนาอาชีพ เพื่อฝึกทักษะ การเรียนรู้ด้านอาชีพให้แก่นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 admin [ 12/03/2014 - 14:16 - ดู 262 hot : 262 - ตอบ 0 ]
00115การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 12/03/2014 - 14:01 - ดู 424 hot : 424 - ตอบ 0 ]
00114การจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนของโรงเรียนผ่านโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) admin [ 10/03/2014 - 12:20 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00113การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 admin [ 10/03/2014 - 08:47 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00112การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 6/03/2014 - 10:07 - ดู 151 hot : 151 - ตอบ 0 ]
00111การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๕๗) admin [ 6/03/2014 - 09:13 - ดู 393 hot : 393 - ตอบ 0 ]
00110โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ admin [ 28/02/2014 - 16:10 - ดู 125 hot : 125 - ตอบ 0 ]
00109การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) admin [ 28/02/2014 - 13:53 - ดู 198 hot : 198 - ตอบ 0 ]
00108แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 admin [ 28/02/2014 - 13:52 - ดู 186 hot : 186 - ตอบ 0 ]
00107การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 28/02/2014 - 07:39 - ดู 212 hot : 212 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2