ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00141ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (แจ้ง สพม./สพป.) admin [ 26/05/2014 - 09:48 - ดู 318 hot : 318 - ตอบ 0 ]
00140โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา admin [ 22/05/2014 - 10:34 - ดู 143 hot : 143 - ตอบ 3 ]
00139การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 admin [ 16/05/2014 - 14:01 - ดู 229 hot : 229 - ตอบ 0 ]
00138 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม admin [ 16/05/2014 - 10:21 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
00137สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน admin [ 16/05/2014 - 07:16 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00136การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.) ประจำปี ๒๕๕๖ admin [ 14/05/2014 - 10:32 - ดู 137 hot : 137 - ตอบ 0 ]
00135ตรวจสอบรายละเอียดข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ admin [ 12/05/2014 - 16:10 - ดู 252 hot : 252 - ตอบ 0 ]
00134การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2557 admin [ 8/05/2014 - 08:58 - ดู 193 hot : 193 - ตอบ 0 ]
00133การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 (ขยายเวลาการรายงาน) admin [ 6/05/2014 - 08:56 - ดู 109 hot : 109 - ตอบ 0 ]
00132 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ ๖ admin [ 25/04/2014 - 18:34 - ดู 263 hot : 263 - ตอบ 0 ]
00131เชิญประชุมปฏิบัติการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษา admin [ 23/04/2014 - 13:25 - ดู 278 hot : 278 - ตอบ 2 ]
00130การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2557 admin [ 22/04/2014 - 09:13 - ดู 181 hot : 181 - ตอบ 0 ]
00129การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๗) admin [ 18/04/2014 - 14:05 - ดู 1257 hot : 1257 - ตอบ 0 ]
00128ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" admin [ 10/04/2014 - 11:22 - ดู 334 hot : 334 - ตอบ 0 ]
00127การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ๔ ภูมิภาค admin [ 10/04/2014 - 11:22 - ดู 226 hot : 226 - ตอบ 0 ]
00126การเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช.,ม.ว.ม. และป.ช.) ประจำปี ๒๕๕๖ admin [ 10/04/2014 - 11:15 - ดู 223 hot : 223 - ตอบ 1 ]
00125การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 9/04/2014 - 08:42 - ดู 556 hot : 556 - ตอบ 0 ]
00124การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 8/04/2014 - 10:12 - ดู 99 hot : 99 - ตอบ 0 ]
00123การเปลี่ยนแปลงช่องทางการส่งใบสมัคร และขยายเวลาการส่งใบสมัครนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) admin [ 8/04/2014 - 09:20 - ดู 58 hot : 58 - ตอบ 0 ]
00122การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2554-2555 admin [ 3/04/2014 - 09:37 - ดู 243 hot : 243 - ตอบ 0 ]
00121การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 3/04/2014 - 09:37 - ดู 213 hot : 213 - ตอบ 0 ]
00120ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวดำเนินการและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนอบรมหลักสูตรในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ admin [ 28/03/2014 - 15:43 - ดู 197 hot : 197 - ตอบ 0 ]
00119การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา admin [ 27/03/2014 - 09:46 - ดู 304 hot : 304 - ตอบ 0 ]
00118หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและการจัดทำคำของบปะมาณ งบกลาง ของสถานศึกษา admin [ 27/03/2014 - 09:12 - ดู 65 hot : 65 - ตอบ 0 ]
00117การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล admin [ 21/03/2014 - 13:03 - ดู 350 hot : 350 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2