ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00190แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง admin [ 23/07/2014 - 09:49 - ดู 147 hot : 147 - ตอบ 0 ]
00189โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 21/07/2014 - 15:00 - ดู 224 hot : 224 - ตอบ 0 ]
00188การอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ "ผลิตสื่อความดี" ปีที่ ๗ admin [ 21/07/2014 - 13:43 - ดู 165 hot : 165 - ตอบ 0 ]
00187เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 admin [ 21/07/2014 - 09:42 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00186ขอเชิญครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้นักเรียนเป็นสื่อ admin [ 18/07/2014 - 15:20 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00185เลื่อนวันอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกทักษะตามโครงการพัฒนาครู และบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก admin [ 18/07/2014 - 13:49 - ดู 179 hot : 179 - ตอบ 0 ]
00184การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) admin [ 17/07/2014 - 13:44 - ดู 288 hot : 288 - ตอบ 0 ]
00183ให้ขอเชิญประชุมเข้าประชุมเพิ่มเติม admin [ 17/07/2014 - 13:40 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00182ขอเชิญประชุม admin [ 17/07/2014 - 13:20 - ดู 204 hot : 204 - ตอบ 1 ]
00181ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยรักการอ่าน ก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ admin [ 17/07/2014 - 12:57 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 1 ]
00180การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 16/07/2014 - 15:50 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00179การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐%) admin [ 16/07/2014 - 15:47 - ดู 122 hot : 122 - ตอบ 0 ]
00178ให้ข้าราชการเข้าประชุมเพิ่มเติม admin [ 16/07/2014 - 14:46 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00177โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 16/07/2014 - 13:25 - ดู 116 hot : 116 - ตอบ 0 ]
00176การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทัษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 15/07/2014 - 14:03 - ดู 125 hot : 125 - ตอบ 0 ]
00175การจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สหวิทยาเขต) admin [ 15/07/2014 - 09:15 - ดู 178 hot : 178 - ตอบ 0 ]
00174การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 admin [ 3/07/2014 - 15:11 - ดู 410 hot : 410 - ตอบ 0 ]
00173การพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา admin [ 3/07/2014 - 13:39 - ดู 250 hot : 250 - ตอบ 0 ]
00172ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง admin [ 3/07/2014 - 10:06 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00171ขอขอบคุณ admin [ 3/07/2014 - 09:52 - ดู 123 hot : 123 - ตอบ 0 ]
00170การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2557 admin [ 2/07/2014 - 13:46 - ดู 230 hot : 230 - ตอบ 0 ]
00169โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ admin [ 1/07/2014 - 14:46 - ดู 239 hot : 239 - ตอบ 0 ]
00168การจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 admin [ 1/07/2014 - 11:05 - ดู 160 hot : 160 - ตอบ 0 ]
00167(ด่วนที่สุด) ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมปฏิบัติการ admin [ 1/07/2014 - 10:14 - ดู 203 hot : 203 - ตอบ 0 ]
00166การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาและติดตาม ตามโครงการที่ ๑ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้ตามมาตรฐานหลักสูตรฯ admin [ 26/06/2014 - 14:03 - ดู 239 hot : 239 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2