ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00206ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(ทุกโรงเรียนในสังกัด) admin [ 31/07/2014 - 09:29 - ดู 259 hot : 259 - ตอบ 0 ]
00205เลื่อนกำหนดการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 30/07/2014 - 15:41 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00204รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน (สพม./สพป.) admin [ 30/07/2014 - 15:41 - ดู 250 hot : 250 - ตอบ 0 ]
00203รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน(ทุกโรงเรียนในสังกัด) admin [ 30/07/2014 - 15:40 - ดู 158 hot : 158 - ตอบ 0 ]
00202รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(สพม./สพป.) admin [ 30/07/2014 - 15:38 - ดู 184 hot : 184 - ตอบ 0 ]
00201รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(ทุกร.ร.ในสังกัด) admin [ 30/07/2014 - 15:38 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0 ]
00200การจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล admin [ 30/07/2014 - 14:38 - ดู 97 hot : 97 - ตอบ 0 ]
00199การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และด้านการวัดผลโรงเรียน admin [ 29/07/2014 - 09:16 - ดู 189 hot : 189 - ตอบ 0 ]
00198การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) สพฐ. admin [ 28/07/2014 - 13:31 - ดู 210 hot : 210 - ตอบ 0 ]
00197การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)(ด่วนที่สุด) admin [ 25/07/2014 - 14:35 - ดู 191 hot : 191 - ตอบ 0 ]
00196 ผลการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(4โรงเรียน) admin [ 25/07/2014 - 09:32 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 0 ]
00195ผลการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ทุกโรงเรียน) admin [ 25/07/2014 - 09:31 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00194การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) admin [ 24/07/2014 - 10:11 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00193แจ้งยกเลิกการส่งคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง admin [ 23/07/2014 - 11:04 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00192การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา admin [ 23/07/2014 - 10:56 - ดู 814 hot : 814 - ตอบ 1 ]
00191 แจ้งสถานศึกษาพิจารณาใช้สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Field Trip ประวัติศาสตร์ admin [ 23/07/2014 - 09:50 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00190แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง admin [ 23/07/2014 - 09:49 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00189โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ admin [ 21/07/2014 - 15:00 - ดู 195 hot : 195 - ตอบ 0 ]
00188การอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ "ผลิตสื่อความดี" ปีที่ ๗ admin [ 21/07/2014 - 13:43 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00187เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 admin [ 21/07/2014 - 09:42 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00186ขอเชิญครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้นักเรียนเป็นสื่อ admin [ 18/07/2014 - 15:20 - ดู 126 hot : 126 - ตอบ 0 ]
00185เลื่อนวันอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกทักษะตามโครงการพัฒนาครู และบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก admin [ 18/07/2014 - 13:49 - ดู 146 hot : 146 - ตอบ 0 ]
00184การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) admin [ 17/07/2014 - 13:44 - ดู 253 hot : 253 - ตอบ 0 ]
00183ให้ขอเชิญประชุมเข้าประชุมเพิ่มเติม admin [ 17/07/2014 - 13:40 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 0 ]
00182ขอเชิญประชุม admin [ 17/07/2014 - 13:20 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 1 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2