ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00268หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13/10/2014 - 12:53 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00266การยืนยันจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินความพร้อมทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13/10/2014 - 10:00 - ดู 151 hot : 151 - ตอบ 0 ]
00265โครงการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 10/10/2014 - 10:14 - ดู 235 hot : 235 - ตอบ 0 ]
00264มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน [ 6/10/2014 - 16:05 - ดู 146 hot : 146 - ตอบ 0 ]
00261ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 29/09/2014 - 10:16 - ดู 363 hot : 363 - ตอบ 0 ]
00260อบรมข้าราชการผู้ปฏิบัติในหน้าที่การดำเนินการทางวินัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 25/09/2014 - 14:32 - ดู 271 hot : 271 - ตอบ 0 ]
00259การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25/09/2014 - 13:43 - ดู 218 hot : 218 - ตอบ 0 ]
00258ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ ๒ กลุ่มอำนวยการ [ 23/09/2014 - 14:16 - ดู 235 hot : 235 - ตอบ 0 ]
00257การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า) กลุ่มนโยบายและแผน [ 22/09/2014 - 08:49 - ดู 172 hot : 172 - ตอบ 0 ]
00256กรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19/09/2014 - 13:44 - ดู 189 hot : 189 - ตอบ 0 ]
00255หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19/09/2014 - 13:43 - ดู 100 hot : 100 - ตอบ 0 ]
00254แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มนโยบายและแผน [ 19/09/2014 - 07:33 - ดู 163 hot : 163 - ตอบ 0 ]
00253การคัดเลือกสุดยอดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อไปเข้าค่ายพัฒนาโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17/09/2014 - 14:01 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00252ทบทวนการจัดเวลาเรียนของโรงเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17/09/2014 - 14:01 - ดู 213 hot : 213 - ตอบ 0 ]
00251การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/09/2014 - 10:12 - ดู 185 hot : 185 - ตอบ 0 ]
00250การคัดเลือกลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/09/2014 - 10:11 - ดู 208 hot : 208 - ตอบ 0 ]
00249โครงการพัฒนาลูกจ้างเพื่อเพิ่มศักยภาพและให้บริการอย่างมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/09/2014 - 09:22 - ดู 89 hot : 89 - ตอบ 0 ]
00248ประชุมสัมมนาการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16/09/2014 - 09:18 - ดู 149 hot : 149 - ตอบ 0 ]
00247ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15/09/2014 - 09:34 - ดู 208 hot : 208 - ตอบ 0 ]
00246ขอระงับกิจกรรมการอบรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบ PBL (Project Best Learning)" กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15/09/2014 - 09:33 - ดู 168 hot : 168 - ตอบ 0 ]
00245การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 11/09/2014 - 15:51 - ดู 369 hot : 369 - ตอบ 0 ]
00244เร่งรัดการรายงานการสอบวัดความรู้ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [ 9/09/2014 - 16:19 - ดู 164 hot : 164 - ตอบ 0 ]
00243การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) กลุ่มนโยบายและแผน [ 8/09/2014 - 10:56 - ดู 231 hot : 231 - ตอบ 0 ]
00242การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) กลุ่มนโยบายและแผน [ 8/09/2014 - 10:55 - ดู 316 hot : 316 - ตอบ 0 ]
00241 การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) กลุ่มนโยบายและแผน [ 8/09/2014 - 10:52 - ดู 1030 hot : 1030 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2