ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00256กรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19/09/2014 - 13:44 - ดู 154 hot : 154 - ตอบ 0 ]
00255หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19/09/2014 - 13:43 - ดู 78 hot : 78 - ตอบ 0 ]
00254แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มนโยบายและแผน [ 19/09/2014 - 07:33 - ดู 144 hot : 144 - ตอบ 0 ]
00253การคัดเลือกสุดยอดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อไปเข้าค่ายพัฒนาโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17/09/2014 - 14:01 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00252ทบทวนการจัดเวลาเรียนของโรงเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17/09/2014 - 14:01 - ดู 183 hot : 183 - ตอบ 0 ]
00251การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/09/2014 - 10:12 - ดู 150 hot : 150 - ตอบ 0 ]
00250การคัดเลือกลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/09/2014 - 10:11 - ดู 163 hot : 163 - ตอบ 0 ]
00249โครงการพัฒนาลูกจ้างเพื่อเพิ่มศักยภาพและให้บริการอย่างมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/09/2014 - 09:22 - ดู 64 hot : 64 - ตอบ 0 ]
00248ประชุมสัมมนาการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16/09/2014 - 09:18 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 0 ]
00247ชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15/09/2014 - 09:34 - ดู 179 hot : 179 - ตอบ 0 ]
00246ขอระงับกิจกรรมการอบรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบ PBL (Project Best Learning)" กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 15/09/2014 - 09:33 - ดู 153 hot : 153 - ตอบ 0 ]
00245การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 11/09/2014 - 15:51 - ดู 337 hot : 337 - ตอบ 0 ]
00244เร่งรัดการรายงานการสอบวัดความรู้ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [ 9/09/2014 - 16:19 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00243การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) กลุ่มนโยบายและแผน [ 8/09/2014 - 10:56 - ดู 208 hot : 208 - ตอบ 0 ]
00242การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) กลุ่มนโยบายและแผน [ 8/09/2014 - 10:55 - ดู 282 hot : 282 - ตอบ 0 ]
00241 การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) กลุ่มนโยบายและแผน [ 8/09/2014 - 10:52 - ดู 797 hot : 797 - ตอบ 0 ]
00240การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 8/09/2014 - 10:10 - ดู 205 hot : 205 - ตอบ 0 ]
00239การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้ง ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) (ด่วนที่สุด) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 8/09/2014 - 10:09 - ดู 279 hot : 279 - ตอบ 0 ]
00238ขอความร่วมมือส่งบุคลากรครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 4/09/2014 - 09:17 - ดู 271 hot : 271 - ตอบ 0 ]
00237ขอเชิญเข้าร่วมอบรม/ประชุมปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้แบบ PBL(Project Best Learning)/ IS (Independent Stdy) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [ 29/08/2014 - 14:56 - ดู 347 hot : 347 - ตอบ 0 ]
00236การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [ 29/08/2014 - 09:53 - ดู 192 hot : 192 - ตอบ 0 ]
00235การอบรมข้าราชการครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการทางวินัยการสืบสวนและสอบวินัยไม่ร้ายแรง กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28/08/2014 - 15:40 - ดู 188 hot : 188 - ตอบ 0 ]
00234การตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ Data Management Center กลุ่มนโยบายและแผน [ 28/08/2014 - 08:52 - ดู 103 hot : 103 - ตอบ 0 ]
00233 โครงการประชุมเสวนา "กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2" กลุ่มนโยบายและแผน [ 28/08/2014 - 08:33 - ดู 114 hot : 114 - ตอบ 0 ]
00232ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการเครือข่าย "โรงเรียนสุจริต" กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ [ 27/08/2014 - 14:15 - ดู 99 hot : 99 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2