ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00297การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2557 เทอม 2 กลุ่มนโยบายและแผน [ 10/11/2014 - 12:36 - ดู 338 hot : 338 - ตอบ 0 ]
00296การเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน [ 10/11/2014 - 11:00 - ดู 239 hot : 239 - ตอบ 2 ]
00295ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 5/11/2014 - 13:19 - ดู 278 hot : 278 - ตอบ 0 ]
00294ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการการสัมมนาผู้นำทาวการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 5/11/2014 - 13:18 - ดู 152 hot : 152 - ตอบ 0 ]
00293การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) กลุ่มนโยบายและแผน [ 5/11/2014 - 10:31 - ดู 196 hot : 196 - ตอบ 0 ]
00292ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตรฝึกอบรมฯ (ด่วนที่สุด) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 4/11/2014 - 10:30 - ดู 195 hot : 195 - ตอบ 0 ]
00291ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 4/11/2014 - 08:48 - ดู 176 hot : 176 - ตอบ 0 ]
00290การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 3/11/2014 - 14:36 - ดู 475 hot : 475 - ตอบ 0 ]
00289ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 30/10/2014 - 10:09 - ดู 274 hot : 274 - ตอบ 0 ]
00288 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโญบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๑) ด้วยระบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30/10/2014 - 08:46 - ดู 159 hot : 159 - ตอบ 0 ]
00287ขอเชิญร่วมโครงการและส่งครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน" กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28/10/2014 - 16:13 - ดู 191 hot : 191 - ตอบ 0 ]
00286การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28/10/2014 - 16:10 - ดู 180 hot : 180 - ตอบ 0 ]
00285แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24/10/2014 - 09:35 - ดู 226 hot : 226 - ตอบ 0 ]
00284การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 22/10/2014 - 07:25 - ดู 631 hot : 631 - ตอบ 0 ]
00283การคัดเลือกและตัดสินผลงานโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี [โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา] กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:38 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 0 ]
00282[การคัดเลือกและตัดสินผลงานโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี [โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)] กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:37 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00279โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:05 - ดู 110 hot : 110 - ตอบ 0 ]
00278ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:04 - ดู 278 hot : 278 - ตอบ 0 ]
00276 การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา (รายงานเพิ่มเติม) กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 13:27 - ดู 167 hot : 167 - ตอบ 1 ]
00275การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 12:12 - ดู 156 hot : 156 - ตอบ 0 ]
00274การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๗๐%) กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 10:35 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00273ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/10/2014 - 13:18 - ดู 217 hot : 217 - ตอบ 0 ]
00272การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2557 เทอม 2 กลุ่มนโยบายและแผน [ 13/10/2014 - 15:48 - ดู 308 hot : 308 - ตอบ 0 ]
00270ขอเชิญประชุมเครือข่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" รุ่น ๒ ปี ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13/10/2014 - 13:33 - ดู 181 hot : 181 - ตอบ 0 ]
00269การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (Face to Face) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13/10/2014 - 13:09 - ดู 219 hot : 219 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2