ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00276 การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา (รายงานเพิ่มเติม) กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 13:27 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 1 ]
00275การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 12:12 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 0 ]
00274การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๗๐%) กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 10:35 - ดู 91 hot : 91 - ตอบ 0 ]
00273ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/10/2014 - 13:18 - ดู 207 hot : 207 - ตอบ 0 ]
00272การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2557 เทอม 2 กลุ่มนโยบายและแผน [ 13/10/2014 - 15:48 - ดู 288 hot : 288 - ตอบ 0 ]
00270ขอเชิญประชุมเครือข่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" รุ่น ๒ ปี ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13/10/2014 - 13:33 - ดู 152 hot : 152 - ตอบ 0 ]
00269การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (Face to Face) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13/10/2014 - 13:09 - ดู 207 hot : 207 - ตอบ 0 ]
00268หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13/10/2014 - 12:53 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
00266การยืนยันจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินความพร้อมทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13/10/2014 - 10:00 - ดู 126 hot : 126 - ตอบ 0 ]
00265โครงการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 10/10/2014 - 10:14 - ดู 176 hot : 176 - ตอบ 0 ]
00264มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน [ 6/10/2014 - 16:05 - ดู 125 hot : 125 - ตอบ 0 ]
00261ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 29/09/2014 - 10:16 - ดู 354 hot : 354 - ตอบ 0 ]
00260อบรมข้าราชการผู้ปฏิบัติในหน้าที่การดำเนินการทางวินัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 25/09/2014 - 14:32 - ดู 257 hot : 257 - ตอบ 0 ]
00259การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25/09/2014 - 13:43 - ดู 207 hot : 207 - ตอบ 0 ]
00258ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ ๒ กลุ่มอำนวยการ [ 23/09/2014 - 14:16 - ดู 220 hot : 220 - ตอบ 0 ]
00257การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า) กลุ่มนโยบายและแผน [ 22/09/2014 - 08:49 - ดู 157 hot : 157 - ตอบ 0 ]
00256กรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19/09/2014 - 13:44 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00255หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19/09/2014 - 13:43 - ดู 80 hot : 80 - ตอบ 0 ]
00254แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มนโยบายและแผน [ 19/09/2014 - 07:33 - ดู 147 hot : 147 - ตอบ 0 ]
00253การคัดเลือกสุดยอดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อไปเข้าค่ายพัฒนาโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17/09/2014 - 14:01 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00252ทบทวนการจัดเวลาเรียนของโรงเรียน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 17/09/2014 - 14:01 - ดู 185 hot : 185 - ตอบ 0 ]
00251การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/09/2014 - 10:12 - ดู 157 hot : 157 - ตอบ 0 ]
00250การคัดเลือกลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/09/2014 - 10:11 - ดู 174 hot : 174 - ตอบ 0 ]
00249โครงการพัฒนาลูกจ้างเพื่อเพิ่มศักยภาพและให้บริการอย่างมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/09/2014 - 09:22 - ดู 68 hot : 68 - ตอบ 0 ]
00248ประชุมสัมมนาการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 16/09/2014 - 09:18 - ดู 115 hot : 115 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2