ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00287ขอเชิญร่วมโครงการและส่งครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน" กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28/10/2014 - 16:13 - ดู 180 hot : 180 - ตอบ 0 ]
00286การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28/10/2014 - 16:10 - ดู 173 hot : 173 - ตอบ 0 ]
00285แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24/10/2014 - 09:35 - ดู 213 hot : 213 - ตอบ 0 ]
00284การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 22/10/2014 - 07:25 - ดู 610 hot : 610 - ตอบ 0 ]
00283การคัดเลือกและตัดสินผลงานโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี [โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา] กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:38 - ดู 126 hot : 126 - ตอบ 0 ]
00282[การคัดเลือกและตัดสินผลงานโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี [โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)] กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:37 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00279โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:05 - ดู 97 hot : 97 - ตอบ 0 ]
00278ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:04 - ดู 264 hot : 264 - ตอบ 0 ]
00276 การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา (รายงานเพิ่มเติม) กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 13:27 - ดู 154 hot : 154 - ตอบ 1 ]
00275การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 12:12 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00274การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๗๐%) กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 10:35 - ดู 94 hot : 94 - ตอบ 0 ]
00273ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 17/10/2014 - 13:18 - ดู 213 hot : 213 - ตอบ 0 ]
00272การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2557 เทอม 2 กลุ่มนโยบายและแผน [ 13/10/2014 - 15:48 - ดู 296 hot : 296 - ตอบ 0 ]
00270ขอเชิญประชุมเครือข่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" รุ่น ๒ ปี ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13/10/2014 - 13:33 - ดู 169 hot : 169 - ตอบ 0 ]
00269การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (Face to Face) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13/10/2014 - 13:09 - ดู 210 hot : 210 - ตอบ 0 ]
00268หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 13/10/2014 - 12:53 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00266การยืนยันจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินความพร้อมทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13/10/2014 - 10:00 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00265โครงการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 10/10/2014 - 10:14 - ดู 193 hot : 193 - ตอบ 0 ]
00264มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน [ 6/10/2014 - 16:05 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00261ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 29/09/2014 - 10:16 - ดู 360 hot : 360 - ตอบ 0 ]
00260อบรมข้าราชการผู้ปฏิบัติในหน้าที่การดำเนินการทางวินัย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ 25/09/2014 - 14:32 - ดู 265 hot : 265 - ตอบ 0 ]
00259การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 25/09/2014 - 13:43 - ดู 216 hot : 216 - ตอบ 0 ]
00258ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ ๒ กลุ่มอำนวยการ [ 23/09/2014 - 14:16 - ดู 229 hot : 229 - ตอบ 0 ]
00257การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า) กลุ่มนโยบายและแผน [ 22/09/2014 - 08:49 - ดู 167 hot : 167 - ตอบ 0 ]
00256กรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 19/09/2014 - 13:44 - ดู 175 hot : 175 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2