ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00308อบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 admin [ 18/11/2014 - 15:32 - ดู 121 hot : 121 - ตอบ 0 ]
00307จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน admin [ 18/11/2014 - 13:33 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00306การทดลองใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนกับระบบ Data Management Center : DMC admin [ 18/11/2014 - 13:14 - ดู 473 hot : 473 - ตอบ 0 ]
00305ส่งสำเนาหนังสือ admin [ 18/11/2014 - 12:26 - ดู 84 hot : 84 - ตอบ 0 ]
00304ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง" กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14/11/2014 - 10:33 - ดู 235 hot : 235 - ตอบ 0 ]
00303การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษาทุกระดับชั้น ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13/11/2014 - 14:35 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
00302ขอความร่วมมือส่งครูในสังกัดเข้าร่วมอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 12/11/2014 - 15:52 - ดู 281 hot : 281 - ตอบ 0 ]
00301การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 12/11/2014 - 13:05 - ดู 1444 hot : 1444 - ตอบ 1 ]
00300โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 11/11/2014 - 15:39 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00299การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/11/2014 - 07:39 - ดู 87 hot : 87 - ตอบ 0 ]
00298 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/11/2014 - 07:38 - ดู 81 hot : 81 - ตอบ 0 ]
00297การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2557 เทอม 2 กลุ่มนโยบายและแผน [ 10/11/2014 - 12:36 - ดู 320 hot : 320 - ตอบ 0 ]
00296การเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน [ 10/11/2014 - 11:00 - ดู 211 hot : 211 - ตอบ 2 ]
00295ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 5/11/2014 - 13:19 - ดู 271 hot : 271 - ตอบ 0 ]
00294ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการการสัมมนาผู้นำทาวการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 5/11/2014 - 13:18 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00293การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) กลุ่มนโยบายและแผน [ 5/11/2014 - 10:31 - ดู 186 hot : 186 - ตอบ 0 ]
00292ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตรฝึกอบรมฯ (ด่วนที่สุด) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 4/11/2014 - 10:30 - ดู 175 hot : 175 - ตอบ 0 ]
00291ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 4/11/2014 - 08:48 - ดู 172 hot : 172 - ตอบ 0 ]
00290การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 3/11/2014 - 14:36 - ดู 419 hot : 419 - ตอบ 0 ]
00289ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 30/10/2014 - 10:09 - ดู 240 hot : 240 - ตอบ 0 ]
00288 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโญบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๑) ด้วยระบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30/10/2014 - 08:46 - ดู 143 hot : 143 - ตอบ 0 ]
00287ขอเชิญร่วมโครงการและส่งครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน" กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28/10/2014 - 16:13 - ดู 179 hot : 179 - ตอบ 0 ]
00286การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28/10/2014 - 16:10 - ดู 170 hot : 170 - ตอบ 0 ]
00285แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24/10/2014 - 09:35 - ดู 211 hot : 211 - ตอบ 0 ]
00284การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 22/10/2014 - 07:25 - ดู 609 hot : 609 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2