ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00302ขอความร่วมมือส่งครูในสังกัดเข้าร่วมอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 12/11/2014 - 15:52 - ดู 270 hot : 270 - ตอบ 0 ]
00301การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 12/11/2014 - 13:05 - ดู 1418 hot : 1418 - ตอบ 1 ]
00300โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 11/11/2014 - 15:39 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00299การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/11/2014 - 07:39 - ดู 80 hot : 80 - ตอบ 0 ]
00298 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/11/2014 - 07:38 - ดู 73 hot : 73 - ตอบ 0 ]
00297การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2557 เทอม 2 กลุ่มนโยบายและแผน [ 10/11/2014 - 12:36 - ดู 310 hot : 310 - ตอบ 0 ]
00296การเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน [ 10/11/2014 - 11:00 - ดู 190 hot : 190 - ตอบ 2 ]
00295ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 5/11/2014 - 13:19 - ดู 259 hot : 259 - ตอบ 0 ]
00294ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการการสัมมนาผู้นำทาวการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 5/11/2014 - 13:18 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00293การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) กลุ่มนโยบายและแผน [ 5/11/2014 - 10:31 - ดู 176 hot : 176 - ตอบ 0 ]
00292ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตรฝึกอบรมฯ (ด่วนที่สุด) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 4/11/2014 - 10:30 - ดู 167 hot : 167 - ตอบ 0 ]
00291ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 4/11/2014 - 08:48 - ดู 164 hot : 164 - ตอบ 0 ]
00290การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 3/11/2014 - 14:36 - ดู 405 hot : 405 - ตอบ 0 ]
00289ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 30/10/2014 - 10:09 - ดู 227 hot : 227 - ตอบ 0 ]
00288 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโญบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒-๒๕๖๑) ด้วยระบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 30/10/2014 - 08:46 - ดู 133 hot : 133 - ตอบ 0 ]
00287ขอเชิญร่วมโครงการและส่งครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้ารับการอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน" กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28/10/2014 - 16:13 - ดู 173 hot : 173 - ตอบ 0 ]
00286การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 28/10/2014 - 16:10 - ดู 158 hot : 158 - ตอบ 0 ]
00285แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 24/10/2014 - 09:35 - ดู 206 hot : 206 - ตอบ 0 ]
00284การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 22/10/2014 - 07:25 - ดู 599 hot : 599 - ตอบ 0 ]
00283การคัดเลือกและตัดสินผลงานโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี [โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา] กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:38 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 0 ]
00282[การคัดเลือกและตัดสินผลงานโครงร่างการออกแบบและเทคโนโลยี [โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)] กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:37 - ดู 61 hot : 61 - ตอบ 0 ]
00279โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:05 - ดู 81 hot : 81 - ตอบ 0 ]
00278ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 21/10/2014 - 14:04 - ดู 253 hot : 253 - ตอบ 0 ]
00276 การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา (รายงานเพิ่มเติม) กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 13:27 - ดู 140 hot : 140 - ตอบ 1 ]
00275การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน [ 20/10/2014 - 12:12 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2