ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00322ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (Undo) admin [ 8/12/2014 - 10:22 - ดู 171 hot : 171 - ตอบ 0 ]
00321โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ admin [ 4/12/2014 - 14:16 - ดู 278 hot : 278 - ตอบ 0 ]
00320ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู admin [ 4/12/2014 - 12:35 - ดู 106 hot : 106 - ตอบ 0 ]
00319ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต admin [ 4/12/2014 - 12:34 - ดู 72 hot : 72 - ตอบ 0 ]
00318ขอเชิญประชุมกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 4/12/2014 - 10:39 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00317ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินภายในกับโรงเรียน admin [ 3/12/2014 - 13:28 - ดู 152 hot : 152 - ตอบ 0 ]
00316ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 3/12/2014 - 09:37 - ดู 104 hot : 104 - ตอบ 0 ]
00315ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู admin [ 3/12/2014 - 09:36 - ดู 91 hot : 91 - ตอบ 0 ]
00314ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ admin [ 26/11/2014 - 09:39 - ดู 153 hot : 153 - ตอบ 0 ]
00313ขอความร่วมมือส่งครูเข้าร่วมอบรมเรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พหุสังคมและรูปแบบการศึกษาในออสเตรเลีย" ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ admin [ 26/11/2014 - 09:39 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00312การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น admin [ 24/11/2014 - 11:47 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00311ประกาศผลดารคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) admin [ 21/11/2014 - 09:38 - ดู 457 hot : 457 - ตอบ 0 ]
00310โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Award 2015" admin [ 18/11/2014 - 15:34 - ดู 182 hot : 182 - ตอบ 0 ]
00309โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 “KODU KUP THAILAND 2015" admin [ 18/11/2014 - 15:33 - ดู 136 hot : 136 - ตอบ 0 ]
00308อบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 admin [ 18/11/2014 - 15:32 - ดู 136 hot : 136 - ตอบ 0 ]
00307จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน admin [ 18/11/2014 - 13:33 - ดู 154 hot : 154 - ตอบ 0 ]
00306การทดลองใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนกับระบบ Data Management Center : DMC admin [ 18/11/2014 - 13:14 - ดู 632 hot : 632 - ตอบ 0 ]
00305ส่งสำเนาหนังสือ admin [ 18/11/2014 - 12:26 - ดู 106 hot : 106 - ตอบ 0 ]
00304ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง" กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14/11/2014 - 10:33 - ดู 250 hot : 250 - ตอบ 0 ]
00303การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษาทุกระดับชั้น ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13/11/2014 - 14:35 - ดู 134 hot : 134 - ตอบ 0 ]
00302ขอความร่วมมือส่งครูในสังกัดเข้าร่วมอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 12/11/2014 - 15:52 - ดู 289 hot : 289 - ตอบ 0 ]
00301การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 12/11/2014 - 13:05 - ดู 1640 hot : 1640 - ตอบ 1 ]
00300โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 11/11/2014 - 15:39 - ดู 159 hot : 159 - ตอบ 0 ]
00299การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/11/2014 - 07:39 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00298 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/11/2014 - 07:38 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2