ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00337ประกาศนโยบาย "ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" admin [ 8/01/2015 - 13:17 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00336การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐%) admin [ 7/01/2015 - 13:43 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
00335โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ เน้นกระบวนการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่นิเทศ(กัลยาณมิตร) เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ admin [ 7/01/2015 - 11:13 - ดู 149 hot : 149 - ตอบ 0 ]
00334การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยระบบทางไกล (Video Conference) admin [ 7/01/2015 - 11:13 - ดู 81 hot : 81 - ตอบ 0 ]
00333ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของสถานศึกษา admin [ 6/01/2015 - 12:40 - ดู 170 hot : 170 - ตอบ 0 ]
00332แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง admin [ 26/12/2014 - 15:45 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00331การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐%) admin [ 24/12/2014 - 10:01 - ดู 199 hot : 199 - ตอบ 1 ]
00330การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนรายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 24/12/2014 - 10:01 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00329การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ๕,๒๙๐ อัตรา (ครั้งที่ ๑) admin [ 18/12/2014 - 10:29 - ดู 191 hot : 191 - ตอบ 0 ]
00328ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม admin [ 16/12/2014 - 13:24 - ดู 417 hot : 417 - ตอบ 0 ]
00327การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" admin [ 16/12/2014 - 09:50 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 0 ]
00326การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ admin [ 11/12/2014 - 14:31 - ดู 161 hot : 161 - ตอบ 0 ]
00325ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียน admin [ 11/12/2014 - 09:22 - ดู 297 hot : 297 - ตอบ 0 ]
00324ขอความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน "สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน" admin [ 9/12/2014 - 10:38 - ดู 124 hot : 124 - ตอบ 0 ]
00323ขอประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ admin [ 9/12/2014 - 10:38 - ดู 67 hot : 67 - ตอบ 0 ]
00322ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (Undo) admin [ 8/12/2014 - 10:22 - ดู 158 hot : 158 - ตอบ 0 ]
00321โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ admin [ 4/12/2014 - 14:16 - ดู 251 hot : 251 - ตอบ 0 ]
00320ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู admin [ 4/12/2014 - 12:35 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00319ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต admin [ 4/12/2014 - 12:34 - ดู 62 hot : 62 - ตอบ 0 ]
00318ขอเชิญประชุมกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 4/12/2014 - 10:39 - ดู 86 hot : 86 - ตอบ 0 ]
00317ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินภายในกับโรงเรียน admin [ 3/12/2014 - 13:28 - ดู 148 hot : 148 - ตอบ 0 ]
00316ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 3/12/2014 - 09:37 - ดู 93 hot : 93 - ตอบ 0 ]
00315ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู admin [ 3/12/2014 - 09:36 - ดู 79 hot : 79 - ตอบ 0 ]
00314ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ admin [ 26/11/2014 - 09:39 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00313ขอความร่วมมือส่งครูเข้าร่วมอบรมเรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พหุสังคมและรูปแบบการศึกษาในออสเตรเลีย" ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ admin [ 26/11/2014 - 09:39 - ดู 106 hot : 106 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2