ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00347ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี admin [ 20/01/2015 - 16:06 - ดู 87 hot : 87 - ตอบ 0 ]
00346โครงการการศึกษาไทยก้าวสู่อาเซียน admin [ 19/01/2015 - 10:06 - ดู 173 hot : 173 - ตอบ 0 ]
00345การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๑ (สำหรับครู) และรุ่นที่ ๒ (สำหรับผู้บริหารโรงเรียน) admin [ 19/01/2015 - 10:05 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00344กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 16/01/2015 - 09:07 - ดู 102 hot : 102 - ตอบ 0 ]
00343อบรมการใช้งานระบบแปลงฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เฉพาะระดับมัธยมศึกษา admin [ 16/01/2015 - 08:24 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00342ขอความอนุเคราะห์จัดมอบรางวัล "ครูดีมีทุกวัน" admin [ 15/01/2015 - 09:30 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00341ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 13/01/2015 - 14:19 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00340การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ admin [ 13/01/2015 - 14:10 - ดู 122 hot : 122 - ตอบ 0 ]
00339การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ admin [ 12/01/2015 - 15:50 - ดู 89 hot : 89 - ตอบ 0 ]
00338การมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในวันครูประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 8/01/2015 - 14:41 - ดู 243 hot : 243 - ตอบ 0 ]
00337ประกาศนโยบาย "ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" admin [ 8/01/2015 - 13:17 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00336การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐%) admin [ 7/01/2015 - 13:43 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00335โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ เน้นกระบวนการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่นิเทศ(กัลยาณมิตร) เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ admin [ 7/01/2015 - 11:13 - ดู 162 hot : 162 - ตอบ 0 ]
00334การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยระบบทางไกล (Video Conference) admin [ 7/01/2015 - 11:13 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
00333ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของสถานศึกษา admin [ 6/01/2015 - 12:40 - ดู 180 hot : 180 - ตอบ 0 ]
00332แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง admin [ 26/12/2014 - 15:45 - ดู 170 hot : 170 - ตอบ 0 ]
00331การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐%) admin [ 24/12/2014 - 10:01 - ดู 218 hot : 218 - ตอบ 1 ]
00330การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนรายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 24/12/2014 - 10:01 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00329การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ๕,๒๙๐ อัตรา (ครั้งที่ ๑) admin [ 18/12/2014 - 10:29 - ดู 203 hot : 203 - ตอบ 0 ]
00328ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม admin [ 16/12/2014 - 13:24 - ดู 423 hot : 423 - ตอบ 0 ]
00327การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" admin [ 16/12/2014 - 09:50 - ดู 120 hot : 120 - ตอบ 0 ]
00326การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ admin [ 11/12/2014 - 14:31 - ดู 177 hot : 177 - ตอบ 0 ]
00325ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียน admin [ 11/12/2014 - 09:22 - ดู 307 hot : 307 - ตอบ 0 ]
00324ขอความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน "สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน" admin [ 9/12/2014 - 10:38 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00323ขอประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ admin [ 9/12/2014 - 10:38 - ดู 69 hot : 69 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2