ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00329การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ๕,๒๙๐ อัตรา (ครั้งที่ ๑) admin [ 18/12/2014 - 10:29 - ดู 185 hot : 185 - ตอบ 0 ]
00328ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม admin [ 16/12/2014 - 13:24 - ดู 411 hot : 411 - ตอบ 0 ]
00327การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" admin [ 16/12/2014 - 09:50 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00326การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ admin [ 11/12/2014 - 14:31 - ดู 151 hot : 151 - ตอบ 0 ]
00325ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียน admin [ 11/12/2014 - 09:22 - ดู 292 hot : 292 - ตอบ 0 ]
00324ขอความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน "สพฐ. ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน" admin [ 9/12/2014 - 10:38 - ดู 116 hot : 116 - ตอบ 0 ]
00323ขอประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ admin [ 9/12/2014 - 10:38 - ดู 63 hot : 63 - ตอบ 0 ]
00322ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (Undo) admin [ 8/12/2014 - 10:22 - ดู 156 hot : 156 - ตอบ 0 ]
00321โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร "การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ admin [ 4/12/2014 - 14:16 - ดู 238 hot : 238 - ตอบ 0 ]
00320ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู admin [ 4/12/2014 - 12:35 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00319ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต admin [ 4/12/2014 - 12:34 - ดู 55 hot : 55 - ตอบ 0 ]
00318ขอเชิญประชุมกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา admin [ 4/12/2014 - 10:39 - ดู 77 hot : 77 - ตอบ 0 ]
00317ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินภายในกับโรงเรียน admin [ 3/12/2014 - 13:28 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00316ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ admin [ 3/12/2014 - 09:37 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
00315ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู admin [ 3/12/2014 - 09:36 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00314ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ admin [ 26/11/2014 - 09:39 - ดู 134 hot : 134 - ตอบ 0 ]
00313ขอความร่วมมือส่งครูเข้าร่วมอบรมเรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พหุสังคมและรูปแบบการศึกษาในออสเตรเลีย" ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ admin [ 26/11/2014 - 09:39 - ดู 101 hot : 101 - ตอบ 0 ]
00312การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น admin [ 24/11/2014 - 11:47 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00311ประกาศผลดารคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) admin [ 21/11/2014 - 09:38 - ดู 432 hot : 432 - ตอบ 0 ]
00310โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Award 2015" admin [ 18/11/2014 - 15:34 - ดู 159 hot : 159 - ตอบ 0 ]
00309โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 “KODU KUP THAILAND 2015" admin [ 18/11/2014 - 15:33 - ดู 111 hot : 111 - ตอบ 0 ]
00308อบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 admin [ 18/11/2014 - 15:32 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00307จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน admin [ 18/11/2014 - 13:33 - ดู 136 hot : 136 - ตอบ 0 ]
00306การทดลองใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนกับระบบ Data Management Center : DMC admin [ 18/11/2014 - 13:14 - ดู 434 hot : 434 - ตอบ 0 ]
00305ส่งสำเนาหนังสือ admin [ 18/11/2014 - 12:26 - ดู 78 hot : 78 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2