ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00313ขอความร่วมมือส่งครูเข้าร่วมอบรมเรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจไทย" และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พหุสังคมและรูปแบบการศึกษาในออสเตรเลีย" ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ admin [ 26/11/2014 - 09:39 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00312การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น admin [ 24/11/2014 - 11:47 - ดู 137 hot : 137 - ตอบ 0 ]
00311ประกาศผลดารคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) admin [ 21/11/2014 - 09:38 - ดู 427 hot : 427 - ตอบ 0 ]
00310โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Award 2015" admin [ 18/11/2014 - 15:34 - ดู 154 hot : 154 - ตอบ 0 ]
00309โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 “KODU KUP THAILAND 2015" admin [ 18/11/2014 - 15:33 - ดู 105 hot : 105 - ตอบ 0 ]
00308อบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 admin [ 18/11/2014 - 15:32 - ดู 115 hot : 115 - ตอบ 0 ]
00307จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน admin [ 18/11/2014 - 13:33 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00306การทดลองใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนกับระบบ Data Management Center : DMC admin [ 18/11/2014 - 13:14 - ดู 387 hot : 387 - ตอบ 0 ]
00305ส่งสำเนาหนังสือ admin [ 18/11/2014 - 12:26 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00304ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง" กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 14/11/2014 - 10:33 - ดู 224 hot : 224 - ตอบ 0 ]
00303การส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษาทุกระดับชั้น ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 13/11/2014 - 14:35 - ดู 120 hot : 120 - ตอบ 0 ]
00302ขอความร่วมมือส่งครูในสังกัดเข้าร่วมอบรม กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 12/11/2014 - 15:52 - ดู 269 hot : 269 - ตอบ 0 ]
00301การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 12/11/2014 - 13:05 - ดู 1383 hot : 1383 - ตอบ 1 ]
00300โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ 11/11/2014 - 15:39 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00299การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/11/2014 - 07:39 - ดู 79 hot : 79 - ตอบ 0 ]
00298 การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน [ 11/11/2014 - 07:38 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00297การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2557 เทอม 2 กลุ่มนโยบายและแผน [ 10/11/2014 - 12:36 - ดู 304 hot : 304 - ตอบ 0 ]
00296การเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน [ 10/11/2014 - 11:00 - ดู 175 hot : 175 - ตอบ 2 ]
00295ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 5/11/2014 - 13:19 - ดู 255 hot : 255 - ตอบ 0 ]
00294ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการการสัมมนาผู้นำทาวการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 5/11/2014 - 13:18 - ดู 123 hot : 123 - ตอบ 0 ]
00293การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด) กลุ่มนโยบายและแผน [ 5/11/2014 - 10:31 - ดู 174 hot : 174 - ตอบ 0 ]
00292ขอเชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบหลักสูตรฝึกอบรมฯ (ด่วนที่สุด) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ 4/11/2014 - 10:30 - ดู 161 hot : 161 - ตอบ 0 ]
00291ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 4/11/2014 - 08:48 - ดู 160 hot : 160 - ตอบ 0 ]
00290การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 3/11/2014 - 14:36 - ดู 397 hot : 397 - ตอบ 0 ]
00289ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล [ 30/10/2014 - 10:09 - ดู 224 hot : 224 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2