ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00358ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (ทุกโรงเรียน) admin [ 27/01/2015 - 12:47 - ดู 181 hot : 181 - ตอบ 0 ]
00357การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 26/01/2015 - 14:29 - ดู 103 hot : 103 - ตอบ 1 ]
00356ประกาศเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 admin [ 26/01/2015 - 13:24 - ดู 179 hot : 179 - ตอบ 2 ]
00355การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ร.ร.กลุ่มที่2) admin [ 26/01/2015 - 11:19 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00354 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ร.ร.กลุ่มที่1) admin [ 26/01/2015 - 11:19 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00353ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 3 admin [ 26/01/2015 - 11:18 - ดู 59 hot : 59 - ตอบ 0 ]
00352จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน รายการค่าครุภัณฑ์(โรงเรียนในฝัน 8 โรงเรียน) admin [ 23/01/2015 - 14:16 - ดู 288 hot : 288 - ตอบ 1 ]
00351โครงการเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 23/01/2015 - 14:16 - ดู 66 hot : 66 - ตอบ 0 ]
00350แจ้งจำนวนการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งการดำเนินการใช้อัตราดังกล่าว admin [ 23/01/2015 - 10:04 - ดู 191 hot : 191 - ตอบ 0 ]
00349 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย admin [ 21/01/2015 - 13:38 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
00348 ประกาศฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 21/01/2015 - 09:07 - ดู 881 hot : 881 - ตอบ 0 ]
00347ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี admin [ 20/01/2015 - 16:06 - ดู 78 hot : 78 - ตอบ 0 ]
00346โครงการการศึกษาไทยก้าวสู่อาเซียน admin [ 19/01/2015 - 10:06 - ดู 155 hot : 155 - ตอบ 0 ]
00345การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๑ (สำหรับครู) และรุ่นที่ ๒ (สำหรับผู้บริหารโรงเรียน) admin [ 19/01/2015 - 10:05 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
00344กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 16/01/2015 - 09:07 - ดู 91 hot : 91 - ตอบ 0 ]
00343อบรมการใช้งานระบบแปลงฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เฉพาะระดับมัธยมศึกษา admin [ 16/01/2015 - 08:24 - ดู 117 hot : 117 - ตอบ 0 ]
00342ขอความอนุเคราะห์จัดมอบรางวัล "ครูดีมีทุกวัน" admin [ 15/01/2015 - 09:30 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00341ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 13/01/2015 - 14:19 - ดู 143 hot : 143 - ตอบ 0 ]
00340การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ admin [ 13/01/2015 - 14:10 - ดู 103 hot : 103 - ตอบ 0 ]
00339การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ admin [ 12/01/2015 - 15:50 - ดู 67 hot : 67 - ตอบ 0 ]
00338การมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในวันครูประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 8/01/2015 - 14:41 - ดู 231 hot : 231 - ตอบ 0 ]
00337ประกาศนโยบาย "ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" admin [ 8/01/2015 - 13:17 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00336การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐%) admin [ 7/01/2015 - 13:43 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00335โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ เน้นกระบวนการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่นิเทศ(กัลยาณมิตร) เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ admin [ 7/01/2015 - 11:13 - ดู 144 hot : 144 - ตอบ 0 ]
00334การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยระบบทางไกล (Video Conference) admin [ 7/01/2015 - 11:13 - ดู 80 hot : 80 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2