ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00352จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน รายการค่าครุภัณฑ์(โรงเรียนในฝัน 8 โรงเรียน) admin [ 23/01/2015 - 14:16 - ดู 276 hot : 276 - ตอบ 1 ]
00351โครงการเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 23/01/2015 - 14:16 - ดู 60 hot : 60 - ตอบ 0 ]
00350แจ้งจำนวนการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งการดำเนินการใช้อัตราดังกล่าว admin [ 23/01/2015 - 10:04 - ดู 182 hot : 182 - ตอบ 0 ]
00349 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย admin [ 21/01/2015 - 13:38 - ดู 66 hot : 66 - ตอบ 0 ]
00348 ประกาศฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 21/01/2015 - 09:07 - ดู 876 hot : 876 - ตอบ 0 ]
00347ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี admin [ 20/01/2015 - 16:06 - ดู 71 hot : 71 - ตอบ 0 ]
00346โครงการการศึกษาไทยก้าวสู่อาเซียน admin [ 19/01/2015 - 10:06 - ดู 139 hot : 139 - ตอบ 0 ]
00345การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๑ (สำหรับครู) และรุ่นที่ ๒ (สำหรับผู้บริหารโรงเรียน) admin [ 19/01/2015 - 10:05 - ดู 121 hot : 121 - ตอบ 0 ]
00344กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 16/01/2015 - 09:07 - ดู 82 hot : 82 - ตอบ 0 ]
00343อบรมการใช้งานระบบแปลงฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เฉพาะระดับมัธยมศึกษา admin [ 16/01/2015 - 08:24 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00342ขอความอนุเคราะห์จัดมอบรางวัล "ครูดีมีทุกวัน" admin [ 15/01/2015 - 09:30 - ดู 132 hot : 132 - ตอบ 0 ]
00341ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ admin [ 13/01/2015 - 14:19 - ดู 136 hot : 136 - ตอบ 0 ]
00340การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ admin [ 13/01/2015 - 14:10 - ดู 92 hot : 92 - ตอบ 0 ]
00339การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ admin [ 12/01/2015 - 15:50 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00338การมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในวันครูประจำปี ๒๕๕๘ admin [ 8/01/2015 - 14:41 - ดู 223 hot : 223 - ตอบ 0 ]
00337ประกาศนโยบาย "ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" admin [ 8/01/2015 - 13:17 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00336การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐%) admin [ 7/01/2015 - 13:43 - ดู 121 hot : 121 - ตอบ 0 ]
00335โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ เน้นกระบวนการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่นิเทศ(กัลยาณมิตร) เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ admin [ 7/01/2015 - 11:13 - ดู 130 hot : 130 - ตอบ 0 ]
00334การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยระบบทางไกล (Video Conference) admin [ 7/01/2015 - 11:13 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00333ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของสถานศึกษา admin [ 6/01/2015 - 12:40 - ดู 160 hot : 160 - ตอบ 0 ]
00332แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง admin [ 26/12/2014 - 15:45 - ดู 138 hot : 138 - ตอบ 0 ]
00331การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐%) admin [ 24/12/2014 - 10:01 - ดู 184 hot : 184 - ตอบ 1 ]
00330การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนรายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ admin [ 24/12/2014 - 10:01 - ดู 107 hot : 107 - ตอบ 0 ]
00329การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ๕,๒๙๐ อัตรา (ครั้งที่ ๑) admin [ 18/12/2014 - 10:29 - ดู 181 hot : 181 - ตอบ 0 ]
00328ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม admin [ 16/12/2014 - 13:24 - ดู 408 hot : 408 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2