ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00372ขอเชิญประชุมเรื่อง ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ admin [ 9/02/2015 - 10:01 - ดู 160 hot : 160 - ตอบ 0 ]
00371การจัด "อบรมการคัดกรองนักเรียนพิการ" admin [ 6/02/2015 - 14:44 - ดู 104 hot : 104 - ตอบ 0 ]
00370ให้โควตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา admin [ 6/02/2015 - 12:31 - ดู 201 hot : 201 - ตอบ 0 ]
00369การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ admin [ 5/02/2015 - 10:50 - ดู 135 hot : 135 - ตอบ 0 ]
00368การขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 admin [ 3/02/2015 - 10:11 - ดู 323 hot : 323 - ตอบ 0 ]
00367การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 2/02/2015 - 13:15 - ดู 129 hot : 129 - ตอบ 0 ]
00366การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน รวมทั้งแจ้งตำแหน่งว่างสำหรับรับย้าย(สพม./สพป.ทุกเขต) admin [ 30/01/2015 - 19:26 - ดู 1010 hot : 1010 - ตอบ 0 ]
00365การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน รวมทั้งแจ้งตำแหน่งว่างสำหรับรับย้าย(โรงเรียนในสังกัด) admin [ 30/01/2015 - 19:25 - ดู 566 hot : 566 - ตอบ 0 ]
00364ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนตามความถนัดทั่วไปแบบการคิดเชื่อมโยง admin [ 30/01/2015 - 16:25 - ดู 150 hot : 150 - ตอบ 0 ]
00363ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(โรงเรียน) admin [ 29/01/2015 - 14:53 - ดู 85 hot : 85 - ตอบ 0 ]
00362ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(สหวิทยาเขต) admin [ 29/01/2015 - 14:52 - ดู 95 hot : 95 - ตอบ 0 ]
00361ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับภูมิภาค admin [ 27/01/2015 - 15:11 - ดู 131 hot : 131 - ตอบ 0 ]
00360ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 admin [ 27/01/2015 - 15:11 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00359ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม(สพม./สพป. ทุกเขต) admin [ 27/01/2015 - 12:48 - ดู 306 hot : 306 - ตอบ 0 ]
00358ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (ทุกโรงเรียน) admin [ 27/01/2015 - 12:47 - ดู 193 hot : 193 - ตอบ 0 ]
00357การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 26/01/2015 - 14:29 - ดู 120 hot : 120 - ตอบ 1 ]
00356ประกาศเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 admin [ 26/01/2015 - 13:24 - ดู 222 hot : 222 - ตอบ 2 ]
00355การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ร.ร.กลุ่มที่2) admin [ 26/01/2015 - 11:19 - ดู 143 hot : 143 - ตอบ 0 ]
00354 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ร.ร.กลุ่มที่1) admin [ 26/01/2015 - 11:19 - ดู 79 hot : 79 - ตอบ 0 ]
00353ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 3 admin [ 26/01/2015 - 11:18 - ดู 75 hot : 75 - ตอบ 0 ]
00352จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน รายการค่าครุภัณฑ์(โรงเรียนในฝัน 8 โรงเรียน) admin [ 23/01/2015 - 14:16 - ดู 307 hot : 307 - ตอบ 1 ]
00351โครงการเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 23/01/2015 - 14:16 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
00350แจ้งจำนวนการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งการดำเนินการใช้อัตราดังกล่าว admin [ 23/01/2015 - 10:04 - ดู 204 hot : 204 - ตอบ 0 ]
00349 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย admin [ 21/01/2015 - 13:38 - ดู 98 hot : 98 - ตอบ 0 ]
00348 ประกาศฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 21/01/2015 - 09:07 - ดู 894 hot : 894 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2