ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00372ขอเชิญประชุมเรื่อง ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ admin [ 9/02/2015 - 10:01 - ดู 157 hot : 157 - ตอบ 0 ]
00371การจัด "อบรมการคัดกรองนักเรียนพิการ" admin [ 6/02/2015 - 14:44 - ดู 99 hot : 99 - ตอบ 0 ]
00370ให้โควตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา admin [ 6/02/2015 - 12:31 - ดู 199 hot : 199 - ตอบ 0 ]
00369การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ admin [ 5/02/2015 - 10:50 - ดู 128 hot : 128 - ตอบ 0 ]
00368การขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 admin [ 3/02/2015 - 10:11 - ดู 312 hot : 312 - ตอบ 0 ]
00367การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 2/02/2015 - 13:15 - ดู 127 hot : 127 - ตอบ 0 ]
00366การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน รวมทั้งแจ้งตำแหน่งว่างสำหรับรับย้าย(สพม./สพป.ทุกเขต) admin [ 30/01/2015 - 19:26 - ดู 948 hot : 948 - ตอบ 0 ]
00365การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน รวมทั้งแจ้งตำแหน่งว่างสำหรับรับย้าย(โรงเรียนในสังกัด) admin [ 30/01/2015 - 19:25 - ดู 560 hot : 560 - ตอบ 0 ]
00364ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนตามความถนัดทั่วไปแบบการคิดเชื่อมโยง admin [ 30/01/2015 - 16:25 - ดู 141 hot : 141 - ตอบ 0 ]
00363ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(โรงเรียน) admin [ 29/01/2015 - 14:53 - ดู 84 hot : 84 - ตอบ 0 ]
00362ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(สหวิทยาเขต) admin [ 29/01/2015 - 14:52 - ดู 86 hot : 86 - ตอบ 0 ]
00361ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับภูมิภาค admin [ 27/01/2015 - 15:11 - ดู 118 hot : 118 - ตอบ 0 ]
00360ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 admin [ 27/01/2015 - 15:11 - ดู 92 hot : 92 - ตอบ 0 ]
00359ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม(สพม./สพป. ทุกเขต) admin [ 27/01/2015 - 12:48 - ดู 301 hot : 301 - ตอบ 0 ]
00358ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (ทุกโรงเรียน) admin [ 27/01/2015 - 12:47 - ดู 187 hot : 187 - ตอบ 0 ]
00357การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 26/01/2015 - 14:29 - ดู 112 hot : 112 - ตอบ 1 ]
00356ประกาศเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 admin [ 26/01/2015 - 13:24 - ดู 202 hot : 202 - ตอบ 2 ]
00355การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ร.ร.กลุ่มที่2) admin [ 26/01/2015 - 11:19 - ดู 137 hot : 137 - ตอบ 0 ]
00354 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ร.ร.กลุ่มที่1) admin [ 26/01/2015 - 11:19 - ดู 76 hot : 76 - ตอบ 0 ]
00353ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 3 admin [ 26/01/2015 - 11:18 - ดู 66 hot : 66 - ตอบ 0 ]
00352จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน รายการค่าครุภัณฑ์(โรงเรียนในฝัน 8 โรงเรียน) admin [ 23/01/2015 - 14:16 - ดู 296 hot : 296 - ตอบ 1 ]
00351โครงการเสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 23/01/2015 - 14:16 - ดู 68 hot : 68 - ตอบ 0 ]
00350แจ้งจำนวนการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งการดำเนินการใช้อัตราดังกล่าว admin [ 23/01/2015 - 10:04 - ดู 201 hot : 201 - ตอบ 0 ]
00349 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย admin [ 21/01/2015 - 13:38 - ดู 88 hot : 88 - ตอบ 0 ]
00348 ประกาศฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ admin [ 21/01/2015 - 09:07 - ดู 887 hot : 887 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2