ระบบข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เพิ่มใหม่
ค้นหา
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนกลุ่ม  
 
00377ขอข้อมูลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา admin [ 13/02/2015 - 14:54 - ดู 43 - ตอบ 0 ]
00376รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปและเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ admin [ 13/02/2015 - 14:48 - ดู 51 - ตอบ 0 ]
00375การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา admin [ 12/02/2015 - 13:29 - ดู 119 hot : 119 - ตอบ 0 ]
00374สำรวจจำนวนข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ admin [ 12/02/2015 - 13:18 - ดู 126 hot : 126 - ตอบ 0 ]
00373การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 12/02/2015 - 12:52 - ดู 86 hot : 86 - ตอบ 0 ]
00372ขอเชิญประชุมเรื่อง ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ admin [ 9/02/2015 - 10:01 - ดู 142 hot : 142 - ตอบ 0 ]
00371การจัด "อบรมการคัดกรองนักเรียนพิการ" admin [ 6/02/2015 - 14:44 - ดู 83 hot : 83 - ตอบ 0 ]
00370ให้โควตาพิเศษแก่บุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา admin [ 6/02/2015 - 12:31 - ดู 185 hot : 185 - ตอบ 0 ]
00369การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ admin [ 5/02/2015 - 10:50 - ดู 108 hot : 108 - ตอบ 0 ]
00368การขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 admin [ 3/02/2015 - 10:11 - ดู 286 hot : 286 - ตอบ 0 ]
00367การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน admin [ 2/02/2015 - 13:15 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00366การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน รวมทั้งแจ้งตำแหน่งว่างสำหรับรับย้าย(สพม./สพป.ทุกเขต) admin [ 30/01/2015 - 19:26 - ดู 892 hot : 892 - ตอบ 0 ]
00365การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน รวมทั้งแจ้งตำแหน่งว่างสำหรับรับย้าย(โรงเรียนในสังกัด) admin [ 30/01/2015 - 19:25 - ดู 546 hot : 546 - ตอบ 0 ]
00364ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดี ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนตามความถนัดทั่วไปแบบการคิดเชื่อมโยง admin [ 30/01/2015 - 16:25 - ดู 113 hot : 113 - ตอบ 0 ]
00363ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(โรงเรียน) admin [ 29/01/2015 - 14:53 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00362ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(สหวิทยาเขต) admin [ 29/01/2015 - 14:52 - ดู 62 hot : 62 - ตอบ 0 ]
00361ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับภูมิภาค admin [ 27/01/2015 - 15:11 - ดู 94 hot : 94 - ตอบ 0 ]
00360ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 admin [ 27/01/2015 - 15:11 - ดู 69 hot : 69 - ตอบ 0 ]
00359ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม(สพม./สพป. ทุกเขต) admin [ 27/01/2015 - 12:48 - ดู 279 hot : 279 - ตอบ 0 ]
00358ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม (ทุกโรงเรียน) admin [ 27/01/2015 - 12:47 - ดู 168 hot : 168 - ตอบ 0 ]
00357การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ admin [ 26/01/2015 - 14:29 - ดู 91 hot : 91 - ตอบ 1 ]
00356ประกาศเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 admin [ 26/01/2015 - 13:24 - ดู 166 hot : 166 - ตอบ 2 ]
00355การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ร.ร.กลุ่มที่2) admin [ 26/01/2015 - 11:19 - ดู 121 hot : 121 - ตอบ 0 ]
00354 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(ร.ร.กลุ่มที่1) admin [ 26/01/2015 - 11:19 - ดู 59 hot : 59 - ตอบ 0 ]
00353ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 3 admin [ 26/01/2015 - 11:18 - ดู 49 - ตอบ 0 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2